§ y68 Přiznání majetkového nároku poškozenému

(1) Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil poškozenému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na jeho úkor bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby uspokojil majetkový nárok poškozeného, jestliže byl včas uplatněn, nestanoví-li tento zákon jinak; nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno.

(2) Výrok o povinnosti obžalovaného uspokojit majetkový nárok poškozeného musí přesně označovat osobu oprávněného a majetkový nárok, který mu byl přiznán. V odůvodněných případech může soud vyslovit, že závazek má být splněn ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti zároveň určí.

(3) Výrok rozsudku o plnění v penězích může být na návrh poškozeného vyjádřen v cizí měně, neodporuje-li to okolnostem případu a

a) škoda byla způsobena na peněžních prostředcích v cizí měně nebo na věcech zakoupených za takové peněžní prostředky, nebo

b) obžalovaný nebo poškozený je cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, anebo je právnickou osobou, která nemá na území České republiky sídlo nebo organizační složku.

(4) Odsuzuje-li soud obžalovaného za zločin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a přiznává-li poškozenému alespoň zčásti jeho majetkový nárok, poučí jej o možnosti požádat o vyrozumění o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody. Žádost poškozený podává soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Žádný komentář

Napsat komentář