§ y49 Osoby provádějící dokazování v hlavním líčení

(1) Rozsah dokazování určuje soud. Předseda senátu provádí dokazování v případě, kdy tento zákon nestanoví jinak, a doplňuje dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. Má-li být provedeno dokazování výslechem osoby jinou osobou, provede zákonné poučení osoby před zahájením jejího výslechu předseda senátu.

(2) Státní zástupce provádí důkazy, jejichž provedení v řízení před soudem navrhl.

(3) Důkazy, jejichž provedení v řízení před soudem navrhl obžalovaný nebo jeho obhájce, provádí obhájce obžalovaného; obžalovaný, který nemá obhájce, má právo takové důkazy provést.

(4) Předseda senátu může na žádost umožnit poškozenému nebo zúčastněné osobě anebo jejich zmocněncům, aby provedli jimi navržený důkaz.

(5) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 předseda senátu provede dokazování sám, pokud to považuje za potřebné s ohledem na řádné objasnění skutečnosti důležité pro rozhodnutí, nebo jde o výslech obžalovaného, výslech dítěte, osoby, která je zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech trestných činů, nemocné nebo zraněné osoby, anebo jestliže by provedení dokazování některou z výše uvedených osob nebylo z jiného závažného důvodu vhodné. Jestliže je provedení stejného důkazu navrhováno více stranami, rozhodne předseda senátu po vyjádření stran o tom, která z nich důkaz provede. Provádění dokazování jinou osobou může předseda senátu přerušit nebo jeho provádění převzít, není-li prováděno
v souladu se zákonem, na vyslýchaného je vyslýchajícím činěn nátlak nebo je výslech veden jiným nevhodným způsobem. Předseda senátu může výslech přerušit také v případě, že předseda senátu nebo jiný člen senátu považuje za nezbytné položit vyslýchanému otázku, jejíž položení není možné odložit na dobu po provedení takového výslechu nebo jeho části.

(6) Pokud dokazování provádí jiná osoba než předseda senátu, strany mohou vznášet námitky proti způsobu jeho provádění; v případě výslechu mohou zejména vznést námitku proti přípustnosti otázky položené vyslýchajícím. Důvodnost námitky posoudí předseda senátu. Pokud vyhoví námitce proti přípustnosti otázky, vyslýchaná osoba není povinna na otázku odpovědět; otázka se zapíše do protokolu s uvedením důvodu, pro který není přípustná.

Žádný komentář

Napsat komentář