§ y30 Přítomnost při hlavním líčení

(1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti předsedy senátu, jiných členů senátu, zapisovatele a státního zástupce.

(2) V nepřítomnosti obžalovaného lze hlavní líčení konat, jen když má soud za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez jeho přítomnosti, a

a) obžalovaný byl k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a byl upozorněn na podmínky, za kterých lze konat hlavní líčení v jeho nepřítomnosti, nebo obžalovaný a

b) bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání, obžalovaný byl po zahájení trestního stíhání vyslechnut některým orgánem činným v trestním řízení o skutku, který je předmětem obžaloby, a v řízení o zločinu byl upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování.

 (3) Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody a jde-li o zločin. To neplatí, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a obžalovaný požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti.

(4) V případech nutné obhajoby nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce, nejde-li o případ, kdy se obžalovaný obhájce vzdal.

(5) Poškozený a zúčastněná osoba a jejich zmocněnci mají právo se osobně zúčastnit hlavního líčení. Předseda senátu může na nezbytnou dobu omezit účast poškozeného a zúčastněné osoby na hlavním líčení jen, je-li to nezbytné z hlediska objasnění věci.

Jeden komentář

Napsat komentář