§ y30 Použitelnost protokolu o výslechu

(1)Protokol o dřívějším výslechu obviněného lze v hlavním líčení použít jako důkaz, pokud byl výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovení trestněprocesního zákona,
a

a) obviněný odepřel vypovídat,

b) objevily se podstatné rozpory mezi dřívější výpovědí obviněného a jeho výpovědí v hlavním líčení; na tyto rozpory je třeba jej upozornit a dotázat se na jejich příčinu, nebo

c) hlavní líčení se koná v nepřítomnosti obviněného. 

(2) Odchyluje-li se obviněný v podstatných bodech od výpovědi učiněné v přípravném řízení před zahájením trestního stíhání podle § x9, může mu být protokol o jeho výslechu anebo jeho příslušné části předestřeny k vysvětlení rozporů, aby soud mohl v rámci volného hodnocení důkazů posoudit věrohodnost a pravdivost jeho výpovědi učiněné v hlavním líčení. Předestření spočívá v reprodukci těch částí protokolu o výslechu, ke kterým se má obviněný vyjádřit a vysvětlit rozpory mezi jimi a svojí výpovědí. Protokol o výslechu, který byl předestřen, nemůže být podkladem výroku o vině obviněného, a to ani ve spojení s jinými ve věci provedenými důkazy.

Žádný komentář

Napsat komentář