§ y26a Přeložení nebo zrušení hlavního líčení

(1) Předseda senátu přeloží nebo zruší nařízené hlavní líčení, objeví-li se překážka, pro kterou nelze hlavní líčení provést. Při přeložení hlavního líčení stanoví nový termín, kdy se bude konat hlavní líčení. Zrušit hlavní líčení je možné, jen pokud to vyžaduje povaha úkonu, pro který hlavní líčení není možné provést a nelze stanovit nový termín konání hlavního líčení. Odpadne-li překážka, pro kterou muselo být hlavní líčení zrušeno, je třeba bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách uvedených v § y7 po odpadnutí překážky, nařídit hlavní líčení nebo učinit jiný úkon směřující ke skončení věci. Ustanovení § y7 poslední věta se použije obdobně.

(2) Dříve než předseda senátu přeloží nebo zruší hlavní líčení, zjistí, zda strany nenavrhují další důkazy, které by bylo třeba opatřit pro příští hlavní líčení.

Žádný komentář

Napsat komentář