§ y26 Dohoda o vině a trestu

(1) Má-li předseda senátu s ohledem na vyjádření obviněného podle § y25 nebo jiné skutečnosti za to, že by v daném případě bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, poučí obviněného o možnosti takového postupu a o důsledcích s tím spojených. Poté zjistí stanovisko obviněného, státního zástupce a poškozeného, je-li přítomen, k takovému postupu. Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, předseda senátu hlavní líčení na nezbytnou dobu přeruší za účelem jejího sjednání mimo hlavní líčení; je-li to s ohledem na okolnosti zapotřebí, hlavní líčení odročí. Návrh na sjednání dohody o vině a trestu může podat i státní zástupce nebo obviněný, předseda senátu není povinen takovému návrhu vyhovět.

(2) Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s  obviněným; jde-li o případ nutné obhajoby, sjednává státní zástupce dohodu s obviněným vždy za přítomnosti obhájce. Jednání o dohodě se účastní též poškozený, pokud je přítomen při hlavním líčení. Při sjednávání dohody o vině a trestu státní zástupce postupuje přiměřeně podle § f1. Bylo-li hlavní líčení odročeno, státní zástupce bez zbytečného odkladu po skončení jednání o dohodě vyrozumí soud o výsledku jednání.

(3) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, pokračuje se v hlavním líčení. Státní zástupce nejprve přednese obsah sjednané dohody o vině a trestu a navrhne soudu její schválení. Nedošlo-li k dohodě o rozsahu a způsobu uspokojení majetkového nároku poškozeného, státní zástupce na tuto skutečnost soud upozorní.

(4) Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu se v hlavním líčení postupuje přiměřeně podle § f5 odst. 3 až 5 a § f6.

(5) Pokud k sjednání dohody o vině a trestu nedošlo nebo soud dohodu o vině a trestu neschválí, pokračuje se v hlavním líčení na podkladě původní obžaloby. V dalším řízení se k sjednané dohodě o vině a trestu, včetně prohlášení viny učiněným obviněným pro účely jejího sjednání, nepřihlíží, ledaže obviněný požádá, aby takové prohlášení bylo posouzeno jako prohlášení viny podle § y27.

K diskuzi: Dle slovenské úpravy lze snížit dolní hranici sazby trestu odnětí svobody o jednu třetinu – k diskuzi, jak nastavit „benefity“.

Žádný komentář

Napsat komentář