§ y24 Zjištění ve vztahu k poškozenému

(1) Po přednesení obžaloby se předseda senátu dotáže poškozeného, zda žádá, aby mohl učinit prohlášení o tom, jaký na něj měl dopad spáchaný trestný čin, a to i v případě, že prohlášení učinil písemně. Pokud o to poškozený požádá, je předseda senátu povinen žádosti vyhovět a umožnit mu učinit ústní prohlášení nejpozději v závěrečné řeči. Ústní prohlášení poškozeného lze přerušit jen tehdy, jestliže se poškozený zřejmě odchyluje od podstaty a účelu takového prohlášení. Ústní prohlášení může trvat nejdéle 30 minut; v odůvodněných případech může soud na žádost poškozeného tuto dobu prodloužit, případně jej ve zbytku odkázat na písemné vyjádření.

(2) Předseda senátu se dále poškozeného dotáže, zda navrhuje, aby obviněnému byla uložena povinnost k uspokojení jeho majetkového nároku a v jakém rozsahu. Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho návrh obsažen ve spisu, předseda senátu přečte návrh ze spisu.

(3) Pokud soud zjistí, že práva poškozeného uplatňuje osoba, které zřejmě tato práva nepříslušejí, rozhodne o tom, že tato práva nemůže v trestním řízení uplatňovat podle § 67 odst. 5 nového tř.

(4) Jsou-li splněny důvody uvedené v § 69 odst. 4 nového tr.ř., soud rozhodne, že poškozený nemůže svůj majetkový nárok uplatnit v trestním řízení. Takové rozhodnutí nebrání uplatnění majetkového nároku poškozeného v jiném než trestním řízení.

Žádný komentář

Napsat komentář