§ y20 Přítomnost osob u hlavního líčení a možnost jeho konání v nepřítomnosti obviněného

(1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu, protokolujícího úředníka nebo zapisovatele a státního zástupce.

(2) V nepřítomnosti obviněného lze hlavní líčení konat, jen když má soud za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez jeho přítomnosti, a

a) obviněný byl k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán a byl upozorněn na podmínky, za kterých lze konat hlavní líčení v jeho nepřítomnosti, a

b) bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání, obviněný byl po zahájení trestního stíhání vyslechnut některým orgánem činným v trestním řízení o skutku, který je předmětem obžaloby, a byl upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování podle § x22.

(3) Hlavní líčení v nepřítomnosti obviněného nelze konat v řízení o zločinu, je-li obviněný ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. To neplatí, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a obviněný požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti.

(4) V případech nutné obhajoby nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce, nejde-li o případ, kdy se obviněný obhájce vzdal.

Žádný komentář

Napsat komentář