§ y18 Vyloučení veřenosti

(1) Veřejnost může být z účasti na hlavním líčení nebo jeho části vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo utajované informace, mravnost nebo nerušený průběh jednání, bezpečnost anebo jiný důležitý zájem zúčastněné osoby, poškozeného nebo svědka. K témuž účelu může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a/e13 bez utajení totožnosti, podoby nebo jiných osobních údajů, předseda senátu veřejnost vyloučí vždy.

(2) O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení přítomných stran usnesením, které veřejně vyhlásí.

(3) I když veřejnost byla vyloučena, může předseda senátu z důležitých důvodů povolit jednotlivým osobám účast na hlavním líčení. Na žádost obviněného povolí účast 2 jeho důvěrníkům, které si obviněný zvolí. Je-li obviněných více, má právo na volbu důvěrníků každý z nich. Pokud by tak celkový počet důvěrníků vzrostl na více než 6 a obvinění se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr předseda senátu. Na žádost poškozeného předseda senátu povolí účast 2 jeho důvěrníkům, které si poškozený zvolí; věta třetí a čtvrtá se použije obdobně. Hlavního líčení se mohou účastnit jako důvěrníci jen takové osoby, proti nimž nemá předseda senátu námitky.

(4) Byla-li veřejnost vyloučena z důvodu ohrožení utajovaných informací, předseda senátu upozorní přítomné osoby na trestní následky vyzrazení informací, které se při jednání dozvědí, nepovolaným osobám; může také zakázat, aby si činily poznámky.

Žádný komentář

Napsat komentář