§ y16 Přeložení nebo zrušení hlavního líčení

Předseda senátu přeloží nebo zruší nařízené hlavní líčení, objeví-li se překážka, pro kterou nelze hlavní líčení provést. Při přeložení hlavního líčení stanoví nový termín, kdy se bude konat hlavní líčení. Zrušit hlavní líčení je možné, jen pokud to vyžaduje povaha úkonu nebo skutečnosti, pro které hlavní líčení není možné provést a nelze stanovit nový termín konání hlavního líčení. Odpadne-li překážka, pro kterou muselo být hlavní líčení zrušeno, je třeba bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách uvedených v § y1aa odst. 2 po odpadnutí překážky, nařídit hlavní líčení nebo učinit jiný úkon směřující ke skončení věci. Ustanovení § y1aa odst. 2 poslední věta se použije obdobně.

Žádný komentář

Napsat komentář