§ y15 Nařízení hlavního líčení

(1) Den hlavního líčení stanoví předseda senátu tak, aby obviněný od doručení předvolání a státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu 5 pracovních dnů k přípravě. Tuto lhůtu lze zkrátit jen s jejich souhlasem. U ostatních osob, které se k hlavnímu líčení předvolávají nebo o něm vyrozumívají, je třeba zachovat zpravidla alespoň třídenní lhůtu. V předvolání k hlavnímu líčení je třeba obviněného upozornit na následky nedostavení se k hlavnímu líčení, včetně uvedení podmínek, při jejichž splnění je možné konat hlavní líčení v jeho nepřítomnosti.

(2) O hlavním líčení se vyrozumí státní zástupce, opatrovník a obhájce obviněného, jakož i poškozený a zúčastněná osoba. Mají-li poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, vyrozumějí se o hlavním líčení jen jejich zmocněnci. Poškozeného je třeba ve vyrozumění upozornit, že nedostaví-li se k hlavnímu líčení, bude se o jeho majetkovém nároku rozhodovat na podkladě jeho návrhu, je-li obsažen ve spise nebo dojde-li soudu dříve, než se přikročí k dokazování.

(3) Při nařízení hlavního líčení učiní předseda senátu také všechna opatření potřebná k zajištění jeho řádného průběhu a k tomu, aby věc bylo možné projednat a rozhodnout bez odročení.

Žádný komentář

Napsat komentář