§ y10 Rozhodnutí

(1) Předseda senátu po přezkoumání obžaloby

a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně nadřízen jeho soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání; takto rozhodnout nelze, pokud mu již byla věc přikázána podle § 24 nebo 25/§ c12 nebo c13 nadřízeným soudem, ledaže by se skutkový podklad pro posouzení příslušnosti mezitím podstatně změnil,

b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1/x24;

c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1/x25/1,

d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1/x26,

e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li to třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v řízení před soudem ve věci rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení,

f) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1, nebo

g) může zastavit trestní stíhání, jsou-li dány okolnosti uvedené v § 172 odst. 2/x25/2 písm b).

(2) Předseda senátu může zastavit trestní stíhání z důvodů uvedených v § 172 odst. 1 písm. a) a c)/x25/1 písm. a) a c) nebo postoupit věc jen tehdy, pokud byla věc v přípravném řízení z tohoto hlediska náležitě objasněna a není třeba provádět další dokazování.

(3) Pokud předseda senátu neučiní žádné z rozhodnutí uvedených v odstavci 1 nebo nevydá trestní příkaz, nařídí hlavní líčení.

(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) až g) mohou státní zástupce
a obviněný podat stížnost, která má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání může podat stížnost, která má odkladný účinek, též poškozený.

K diskuzi: Připustit i v této fázi stížnost poškozeného do rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a postoupení věci?                            

Žádný komentář

Napsat komentář