§ x9 Výslech osoby

(1) Při výslechu má osoba právo na právní pomoc advokáta. O výslechu dítěte je třeba předem vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka a orgán sociálně-právní ochrany; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo orgánu sociálně-právní ochrany nelze zajistit.

(2) Při výslechu osoby se postupuje obdobně podle ustanovení tohoto zákona upravujících výslech svědka. Má-li být takto vyslechnut podezřelý, není povinen vypovídat, ale cokoliv řekne, může mu být v řízení před soudem za podmínek stanovených trestněprocesním zákonem předestřeno; o tom je třeba jej před zahájením výslechu poučit.

(3) Ten, kdo se dostaví na předvolání k výslechu osoby, nejde-li o podezřelého, má nárok na cestovní náhrady podle zákoníku práce a na náhradu prokázaného ušlého výdělku za stejných podmínek jako svědek.

Žádný komentář

Napsat komentář