§ x10 Neodkladný a neopakovatelný úkon

(1) Je-li při prověřování třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu osoby nebo v rekognici, provede se takový úkon za účasti státního zástupce, a pokud o to státní zástupce požádal, i za účasti soudce pro přípravné řízení; o tomto úkonu se, je-li to možné, pořizuje zvukový a obrazový záznam nebo alespoň zvukový záznam podle § 55a odst. 1/§ e3. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný považován.

Varianta I:

(2) Státní zástupce může při prověřování trestného činu, o němž koná řízení v prvním stupni krajský soud, požádat soudce pro přípravné řízení o účast při výslechu osoby nebo rekognici, má-li za to, že je potřebná z hlediska významu úkonu pro další dokazování. Soudce pro přípravné řízení je povinen takové žádosti vyhovět. Během účasti u takového úkonu může vznášet námitky nezákonnosti jeho provádění.

Varianta II:

 (2) Státní zástupce může při prověřování trestného činu, o němž koná řízení v prvním stupni krajský soud nebo o němž koná řízení v prvním stupni senát okresního soudu, požádat soudce pro přípravné řízení o účast při výslechu osoby nebo rekognici, má-li za to, že je potřebná z hlediska významu úkonu pro další dokazování. Soudce pro přípravné řízení je povinen takové žádosti vyhovět. Během účasti u takového úkonu může vznášet námitky nezákonnosti jeho provádění.

Varianta III:

 (2) Státní zástupce může při prověřování trestného činu požádat soudce pro přípravné řízení o účast při provádění úkonu, má-li za to, že tento úkon může být rozhodujícím  důkazem pro posouzení viny pachatele a jedná-li se o úkon, kterého by se po zahájení trestního stíhání mohl účastnit obviněný. Soudce pro přípravné řízení je povinen takové žádosti vyhovět. Během účasti u takového úkonu může vznášet námitky nezákonnosti jeho provádění.

Varianta IV (preferovaná pracovní skupinou):

Varianta III rozšířená o možnost státního zástupce přibrat k takovému úkonu
navíc ad hoc ustanoveného advokáta, který by při úkonu v omezeném rozsahu hájil zájmy podezřelého/ potencionálního obviněného a mohl klást otázky. Popř. by účast advokáta nahradila účast soudce
.:

(2) Státní zástupce může při prověřování trestného činu požádat soudce pro přípravné řízení o účast při provádění úkonu, má-li za to, že tento úkon může být rozhodujícím  důkazem pro posouzení viny pachatele a jedná-li se o úkon, kterého by se po zahájení trestního stíhání mohl účastnit obviněný. Soudce pro přípravné řízení je povinen takové žádosti vyhovět. Během účasti u takového úkonu může vznášet námitky nezákonnosti jeho provádění.

(3) Za stejných podmínek jako v odstavci 2 může státní zástupce požádat soudce pro přípravné řízení o ustanovení advokáta za účelem účasti při neodkladném nebo neopakovatelném úkonu. Ustanovený advokát při úkonu hájí zájmy podezřelého v rozsahu, v jakém je to možné, může klást otázky a vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu. Pro účely ustanovení advokáta soud vede abecedně uspořádaný pořadník advokátů, kteří souhlasí s ustanovováním pro tento účel u tohoto soudu a mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. Nelze-li ustanovit advokáta z tohoto pořadníku, ustanoví soud advokáta z pořadníku advokátů vedeného jiným okresním soudem; přitom zohlední blízkost sídla jiného soudu a svého sídla. Jinak se přiměřeně použije § 62 (postaru 39).

Žádný komentář

Napsat komentář