§x5

(1) Trestní oznámení je podání obsahující skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

(2) Orgány veřejné moci podávají trestní oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, zjistí-li při své činnosti skutečnosti uvedené v odstavci 1.

(3) Trestní oznámení je povinen přijímat státní zástupce i policejní orgán. Přitom jsou povinni oznamovatele poučit o odpovědnosti za uvedení vědomě nepravdivých údajů, a pokud o to oznamovatel požádá, do 1 měsíce od podání trestníhooznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

(4) Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl skutek spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody nebo nemajetkové újmy způsobené oznámeným činem nebo o výši prospěchu jím získaného; je-li oznamovatel zároveň poškozeným, musí být dotázán též k tomu, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho majetkovém nároku. Výslech musí být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.

(5) Jestliže je účelem podání oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, ale podání takové skutečnosti neobsahuje, vyřídí se postupem podle jiných zákonů.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář