§ x3 Dozor státního zástupce

(1) V přípravném řízení vedeném o přečinu státní zástupce vykonává dozor
od zahájení trestního stíhání nebo před jeho zahájením od doručení žádosti policejního orgánu o vydání rozhodnutí, udělení souhlasu s úkonem nebo podání návrhu soudci pro přípravné řízení na provedení úkonu, nezačal-li vykonávat dozor sám již dříve z vlastní iniciativy nebo z jiného důvodu, zejména na základě žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu.

(2) Ve věcech, v nichž vyšetřování koná státní zástupce, se dozor nevykonává.

(3) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení úkonů, kterých je třeba k řádnému vyřízení věci. Státní zástupce je dále oprávněn

a)    vyžadovat od policejního orgánu spisy a další materiály

b)   vyžadovat od policejního orgánu informaci o jeho postupu a provedených úkonech trestního řízení,

c)    dávat policejnímu orgánu pokyny ohledně postupu v trestním řízení,

d)     provádět prověrku, zda policejní orgán řádně postupuje v trestním řízení

e)      vrátit věc policejnímu orgánu s pokyny k doplnění,

f)       rušit svými rozhodnutími a opatřeními nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může nahrazovat vlastními,

g)      přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu a

h)      odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu.

(4) Státní zástupce je oprávněn zúčastnit se provádění úkonu policejním orgánem, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé přípravné řízení a vydat kterékoli rozhodnutí; přitom postupuje podle ustanovení trestněprocesního zákona upravujících postup policejního orgánu a proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu.

(5) Ve věcech, v nichž celé vyšetřování koná státní zástupce, se dozor nevykonává.

Žádný komentář

Napsat komentář