§ x28

(1) Soudce pro přípravné řízení je oprávněn do 1 měsíce od podání žádosti poškozeného rušit nezákonné usnesení státního zástupce o odložení věci nebo zastavení trestního stíhání v řízení o trestném činu, kterým byla nebo měla být způsobena smrt, a o trestném činu mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149 trestního zákoníku) a nezákonné nebo nedůvodné rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání podle § x25 odst. 2 nebo o odložení věci podle § x12 odst. 4. Žádost může podat jen poškozený, k jehož žádosti nebylo usnesení státního zástupce o odložení věci podle § x12 odst. 1 nebo 4 nebo o zastavení trestního stíhání v případech uvedených ve větě první zrušeno postupem podle § x27; to neplatí, jde-li o usnesení evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce. Žádost je třeba podat do 1 měsíce od vyrozumění o výsledku přezkoumání podle § x27; v případě usnesení vydaného evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o stížnosti proti takovému usnesení.

(2) Za účelem uvedeným v odstavci 1 může soudce pro přípravné řízení vyžadovat od státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy.

(3) Zruší-li soudce pro přípravné řízení usnesení o zastavení trestního stíhání, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Zruší-li soudce pro přípravné řízení usnesení o odložení věci, rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak. Soudce pro přípravné řízení uvede v usnesení, ve kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit, a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

Variantně bude samostatně předložena subsidiární žaloba poškozeného.

Žádný komentář

Napsat komentář