§ x24 Postoupení věci jinému orgánu

(1) Státní zástupce rozhodne o postoupení věci jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, ale jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo kázeňské, disciplinární anebo kárné provinění. Ustanovení § x12 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Proti usnesení podle odstavce 1 může obviněný, a je-li znám, též poškozený, podat stížnost, která má odkladný účinek.

(3) Usnesení o postoupení věci, ve které bylo vedeno trestní stíhání pro zločin, doručí státní zástupce bezodkladně po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář