§ x22 Skončení vyšetřování

(1) Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené, umožní obviněnému a jeho obhájci v přiměřené době prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného a jeho obhájce nejméně 3 dny předem. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného nebo obhájce zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění vyšetřování za nutné, učiní o tom záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného nebo jeho obhájce. Obviněného, který využil práva uvedeného v § 2 odst. 14/§ a6, policejní orgán zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda a v jakém rozsahu požaduje přeložení písemností podle § 28 odst. 4/§ c25 odst. 4.

Varianta I:

(2) Policejní orgán vyzve obviněného nebo jeho obhájce, aby označil nejpozději při prostudování spisu ty výslechy osob, u kterých nebyl obviněný nebo jeho obhájce přítomen, a které požaduje opakovat v řízení před soudem; současně je poučí, že pokud tak neučiní, lze místo výslechu těchto osob číst protokoly o jejich výsleších.

Varianta II:

Odstavec 2 bude vypuštěn.

(3) Obviněný může nejpozději při prostudování spisu namítat, že přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem porušeny procesní předpisy a takové porušení procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem, k později uplatněným námitkám se nepřihlíží, o tomto musí být obviněný poučen.

(4) Nevyužijí-li obviněný ani jeho obhájce možnosti prostudovat spisy, ačkoliv na ni byli řádně upozorněni, učiní o tom policejní orgán záznam do spisu a postupuje dále, jako by k tomuto úkonu došlo.

(5) Po skončení vyšetřování předloží policejní orgán státnímu zástupci spis s návrhem na podání veřejné žaloby, se seznamem navrhovaných důkazů a zdůvodněním, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů, nebo učiní návrh na vydání některého z rozhodnutí uvedených v § x24 až x26, § 307 nebo § 309.

3 komentáře
  1. Je tak pro zajímavost … co když zásadní formální vady zjistí soud dodatečně, i když je obviněný neuplatnil, co se stane?
    1) Pokud je soud bude ignorovat, pak rovnou zrušme zásadu zákonnosti řízení.
    2) Pokud na ně soud bude reagovat, pak je ale zbytečné zakazovat obviněnému soud o formálních vadách informovat. Nebo snad chtějí na ministerstvu zavést fikci, že když formální vadu namítne dodatečně obviněný, pak vada neexistuje a soud na ni nesmí sám přijít??? To je šílené.

Napsat komentář