§ x22 Skončení vyšetřování

(1) Považuje-li policejní orgán vyšetřování za skončené, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který podal návrh podle § 69 (dříve 43 odst. 3) a požádal o možnost prostudovat spis, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, v přiměřené době prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného, jeho obhájce a poškozeného nejméně 3 dny předem. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného, obhájce a poškozeného zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán doplnění vyšetřování navržené obviněným, jeho obhájcem nebo poškozeným za nutné, učiní o tom záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného nebo jeho obhájce anebo poškozeného. Obviněného, který využil práva uvedeného v § 12 odst. 3/dříve § 2 odst. 14, policejní orgán zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda a v jakém rozsahu požaduje přeložení písemností podle § 12 odst. 7/dříve § 28 odst. 4.

(2) Obviněný, který má obhájce, může, jestliže jsou mu tyto skutečnosti v této době známy, nejpozději při prostudování spisu namítat, že přípravné řízení nebylo provedeno podle trestněprocesního zákona, neboť v něm byly závažným způsobem porušeny procesní předpisy a takové porušení procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem, zejména že úkon v přípravném řízení provedla osoba nebo orgán, u kterých je dán důvod pro vyloučení, úkon v přípravném řízení byl proveden nepříslušným orgánem, v záznamu o sdělení obvinění je nesprávně vymezený skutek nebo nebyla dodržena zákonná lhůta pro seznámení se se spisem. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží, o tomto musí být obviněný poučen.

(3) Nevyužijí-li obviněný, jeho obhájce nebo poškozený možnosti prostudovat spisy, ačkoliv na ni byli řádně upozorněni, učiní o tom policejní orgán záznam do spisu a postupuje dále, jako by k tomuto úkonu došlo.

(4) Po skončení vyšetřování předloží policejní orgán státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby nebo jiného návrhu, na jehož podkladě se koná řízení před soudem, se seznamem navrhovaných důkazů a zdůvodněním, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů, nebo učiní návrh na vydání některého z rozhodnutí uvedených v § x24 až x26, § 307 nebo § 309.

Žádný komentář

Napsat komentář