§ x21 Lhůta pro skončení vyšetřování

(1) Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování

a) do 1 měsíce od zahájení trestního stíhání, jde-li o přečin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

b) do 3 měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o zločin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

c) do 6 měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o trestný čin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni krajskému soudu.

(2) Neskončí-li policejní orgán vyšetřování ve lhůtě uvedené v odstavci 1, předloží státnímu zástupci zprávu o stavu vyšetřování, ve které uvede, které úkony již byly v rámci vyšetřování provedeny a s jakým výsledkem, jaké úkony je třeba ještě provést, zdůvodní, proč nebylo možné plánované úkony provést ve lhůtách uvedených v odstavci 1 a předloží odůvodněný návrh na prodloužení lhůty ke skončení vyšetřování. Státní zástupce může návrhu vyhovět, nebo může pokynem policejnímu orgánu změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, anebo stanovit odlišnou lhůtu ke skončení vyšetřování. Obdobně se postupuje při každém dalším neskončení vyšetřování v prodloužené lhůtě k jeho skončení.

Žádný komentář

Napsat komentář