§ x20 Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování

(1) Policejní orgán může připustit účast obviněného při vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást otázky vyslýchaným osobám. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce a hrozí nebezpečí, že vyslýchaná osoba v řízení před soudem nebude moci vypovídat nebo odepře výpověď anebo nebude možné úkon opakovat za účasti obviněného.

(2) Obhájce je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při úkonech podle hlavy IV oddílu 5 a podle hlavy V oddílu 1, 2 a 3/části..hlavy..dílu 2 (dokazování), ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. Otázky může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást teprve tehdy, až mu vyslýchající orgán k tomu udělí slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet kdykoli v jeho průběhu.

(3) Oznámí-li obhájce policejnímu orgánu, že se chce účastnit vyšetřovacího úkonu uvedeného v odstavci 2, nebo jde-li o úkon uvedený v odstavci 1 větě druhé, je policejní orgán povinen včas obhájci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce nelze zajistit. Spočívá-li úkon ve výslechu osoby, policejní orgán obhájci sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit; § e12 tím není dotčen. Nelze-li tyto údaje předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu má tato osoba vypovídat.

(4) Jestliže policejní orgán připustí účast obviněného při provádění vyšetřovacího úkonu, postupuje při jeho vyrozumívání obdobně podle odstavce 3.

Žádný komentář

Napsat komentář