§ x19 Postup při vyšetřování

(1) Policejní orgán postupuje při vyšetřování z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku trestného činu. Policejní orgán je oprávněn samostatně vykonávat všechny úkony v trestním řízení a činit rozhodnutí
o postupu vyšetřování a o provádění vyšetřovacích úkonů, s výjimkou případů, kdy je určitý úkon oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce pro přípravné řízení nebo je k jeho provedení zapotřebí jejich souhlasu, povolení nebo příkazu.

(2) Úkony, které byly provedeny před zahájením trestního stíhání, nemusí policejní orgán opakovat, byly-li provedeny způsobem odpovídajícím ustanovením trestněprocesního zákona.

(3) Je-li třeba při vyšetřování provést neopakovatelný úkon, spočívající ve výslechu osoby nebo v rekognici, o tomto úkonu se, je-li to možné, pořizuje zvukový a obrazový záznam nebo alespoň zvukový záznam podle § 55a odst. 1/§ e3; v protokolu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neopakovatelný považován. Ustanovení § x10 se jinak použije obdobně, není-li možné zajistit účast obviněného nebo jeho obhájce při provádění neopakovatelného úkonu.

(4) Jestliže byl před zahájením trestního stíhání proveden výslech osoby a lze-li takový úkon opakovat, policejní orgán poučí obviněného o právu domáhat se osobního výslechu takové osoby v řízení před soudem.

Žádný komentář

Napsat komentář