§x17 Zahájení trestního stíhání

(1) Nasvědčují-li prověřováním zjištěné nebo z trestního oznámení vyplývající skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, zahájí policejní orgán neprodleně trestní stíhání, pokud není dán důvod k postupu uvedenému v § x12 až x14.

(2) Trestní stíhání se zahajuje tím, že policejní orgán osobě uvedené v odstavci 1 na počátku prvního výslechu sdělí, že ji stíhá jako obviněného. Sdělení obvinění se poznamená do protokolu o výslechu obviněného a musí v něm být popsán skutek tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, a uvedeno zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován.

(3) Opis protokolu o výslechu obviněného je třeba bez zbytečného odkladu doručit obviněnému a jeho obhájci a státnímu zástupci; u obhájce počíná lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení. Opis protokolu o výslechu obviněného musí být doručen též poškozenému, jestliže o to výslovně požádá a je-li jeho pobyt nebo sídlo známé.

(4) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, pro který mu nebylo sděleno obvinění, postupuje se ohledně tohoto skutku způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.

(5) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, je jiným trestným činem, než jak byl ve sdělení obvinění právně posouzen, upozorní na to policejní orgán obviněného a učiní o tom záznam do protokolu.

5 komentáře
 1. Zahájení trestního stíhání sdělením obvinění do protokolu na počátku prvního výslechu je třeba považovat za institut mimořádně sporný.

  Z praktického hlediska jsou zde možné zejména tyto dvě otázky :

  1) Jakým způsobem bude policejní orgán příslušnou osobu předvolávat a co jí bude v předvolání ohledně důvodu předvolání vlastně sděleno ?
  2) Jak bude postupováno v případech vyžadujících nutnou obhajobu ? Jak zde bude přítomnost advokáta již u prvního výslechu obviněného zajištěna ? Předpokládají orgány činné v trestním řízení, že v některém takovém případě bude obviněný vůbec ochoten vypovídat ?

  1. Naprosto s Vámi souhlasím. Navíc jsem poměrně rozpačitý ze způsobu zahájení trestního stíhání, resp. od upuštění od nutnosti vydat řádně odůvodněné a tedy přezkoumatelné usnesení o zahájení trestního stíhání. Naznačený způsob zahájení trestního stíhání si dokáži představit maximálně u skutkově jednoduchých věcí, v podstatě jako v současné době sdělení podezření v rámci ZPŘ, ale např. u složitějšího karuselového řetězce, veřejných zakázek, úpadkových trestných činů apod., je to pro mne v současné době nemyslitelné.

 2. Souhlasím s již uvedenými námitkami – co bude uvedeno v předvolání osoby pachatele – obviněný nebo podezřelý?
  otázka nutné obhajoby – teprve u výslechu zjistí soba, že se jedná o nutnou obhajobu a využije svého práva bez přítomnosti obhájce se nevyjádřit k věci. Osoba si nezvolí obhájce bude vyžadovat ustanovení obhájce soudem. Výslech se přeruší a policista bude zasílat na soud část výslechu, na jehož základě bude ustanoven obhájce, kterému soud přepošle opět část výslechu.
  otázka řízení proti uprchlému? co pošle policista na soud ? – dosud zasílal usnesení o zahájení tr. stíhání
  Varianta sdělení obvinění (dosud podezření v ZPŘ) do výslechu je skutečně možné v příp. 1 pachatel a jeden-dva skutky. Nedovedu si představit realitu, která je běžná, když bude např. více pachatelů, více skutků a několik stovek až tisíc poškozených. Jakým způsobem bude technicky probíhat sdělení takové věci do protokolu o výslechu obviněného. V současné době se usnesení, které je třeba na 200 stránek píše mimo formulář ETŘ jako soubor, protože to systém nebere. Jedná se zejména o HTČ nebo kyberkriminalitu.

 3. Nezbývá než souhlasit s již uvedenými komentáři za případu. Jak to bude třeba v případě, že budu nucen zamítnostu nahlédnutí do spisu poškozeného, neboť by jeho výpověď mohla být ovlivněna samotnou výpovědí obviněného a přitom já mám povinost pokud požádá o doručení ji zaslat i poškozenému/svědku, který pak může modelovat svoji výpověď v rozporu se skutečností.

Napsat komentář