§ x17 Zahájení trestního stíhání

(1) Nasvědčují-li zjištěné nebo z trestního oznámení vyplývající skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí neprodleně trestní stíhání, pokud není dán důvod k postupu uvedenému v § x12 až x14.

(2) Trestní stíhání se zahajuje tím, že policejní orgán osobě uvedené v odstavci 1 na počátku prvního výslechu sdělí, že ji stíhá jako obviněného a učiní o tom záznam. V záznamu o sdělení obvinění musí být popsán skutek, ze kterého je osoba obviněna, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, a zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být označen stejnými údaji, jaké o něm musejí být uvedeny v rozsudku.

(3) Opis protokolu o výslechu obviněného je třeba bez zbytečného odkladu doručit obviněnému, jeho obhájci a státnímu zástupci; u obhájce počíná lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení. Není-li opis protokolu o výslechu obsahující záznam o sdělení obvinění doručen obviněnému po ukončení výslechu, musí mu být ihned předán opis záznamu o sdělení obvinění. Opis záznamu o sdělení obvinění musí být doručen též poškozenému, jestliže o to výslovně požádá a je-li jeho pobyt nebo sídlo známé. Opis záznamu o sdělení obvinění je třeba bez odkladu doručit též

a) předsedovi profesní samosprávné komory, jde-li o trestní stíhání jejího člena a může-li komora pozastavit z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti; opis záznamu o sdělení obvinění advokáta, exekutora a notáře se doručí též ministru spravedlnosti,

b) řediteli bezpečnostního sboru, jde-li o trestní stíhání příslušníka bezpečnostního sboru nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru,

c) náčelníkovi Vojenské policie, jde-li o vojáka z povolání, nebo řediteli Vojenského zpravodajství, jde-li o vojáka z povolání, který je příslušníkem Vojenského zpravodajství,

d) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci státního zastupitelství, k němuž je státní zástupce přidělen, dočasně přidělen nebo přeložen anebo které stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, jde-li o trestní stíhání státního zástupce,

e) ministru spravedlnosti a vedoucímu státnímu zástupci nejblíže vyššího státního zastupitelství, jde-li o trestní stíhání vedoucího státního zástupce,

f) ministru spravedlnosti a předsedovi soudu, k němuž je soudce přidělen, dočasně přidělen nebo přeložen,

g) ministru spravedlnosti a předsedovi soudu nejblíže vyššího soudu, jde-li o trestní stíhání předsedy soudu.

(4) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, pro který mu nebylo sděleno obvinění, postupuje se ohledně tohoto skutku způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.

(5) Vyjde-li během vyšetřování najevo, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, je jiným trestným činem, než jak byl ve sdělení obvinění právně posouzen, upozorní na to policejní orgán obviněného, poučí ho o důsledcích s tím spojených a umožní mu se k této změně právního posouzení vyjádřit.

Author: dserpan

Žádný komentář

Napsat komentář