§ x12 Odložení nebo jiné vyřízení věci

(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. O odložení věci v řízení o trestném činu, kterým byla nebo měla být způsobena smrt, a o trestném činu mučení a jiného nelidského
a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku) rozhodne státní zástupce usnesením. Jiným vyřízením věci může být zejména

a) odevzdání věci orgánu příslušnému k řízení o přestupcích, nebo

b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému, disciplinárnímu nebo kárnému projednání.

(2) Při postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se jinému orgánu předají také důkazy a věci, které mohou být důležité pro řízení vedené tímto orgánem, zejména mohou být předmětem propadnutí nebo zabrání v takovém řízení.

(3) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží věc, je-li trestní stíhání nepřípustné podle § 11.

(4) Státní zástupce může věc před zahájením trestního stíhání usnesením odložit, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § x25 odst. 2.

(5) Státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží též tehdy, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Pominou-li důvody odložení, v trestním řízení se pokračuje.

(6) Orgán, který věc odložil, o tom vyrozumí oznamovatele, pokud o to podle § x00 odst. 3 požádal, poškozeného a podezřelého. Policejní orgán bez zbytečného odkladu vyrozumí o odložení věci též státního zástupce.

(7) Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 a 4 musí být doručeno poškozenému, pokud je znám, který proti němu může podat stížnost, která má odkladný účinek.

Žádný komentář

Napsat komentář