§ x11 Lhůta pro skončení prověřování

(1) Policejní orgán je povinen skončit prověřování

a) do 1 měsíce od zahájení prověřování, jde-li o přečin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

b) do 3 měsíců od zahájení prověřování, jde-li o zločin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

c) do 6 měsíců od zahájení prověřování, jde-li o trestný čin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni krajskému soudu.

(2) Neskončí-li policejní orgán prověřování ve lhůtě uvedené v odstavci 1, předloží státnímu zástupci zprávu o stavu prověřování, ve které uvede, které úkony již byly v rámci prověřování provedeny a s jakým výsledkem ve vztahu k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, pro který se prověřování vede, jaké úkony je třeba ještě provést, zdůvodní, proč nebylo možné plánované úkony provést ve lhůtách uvedených v odstavci 1 a předloží odůvodněný návrh na prodloužení lhůty ke skončení prověřování. Státní zástupce může návrhu vyhovět, nebo může pokynem policejnímu orgánu změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, anebo stanovit odlišnou lhůtu ke skončení prověřování. Obdobně se postupuje při každém dalším neskončení prověřování v prodloužené lhůtě k jeho skončení.

Žádný komentář

Napsat komentář