§ x7 Průběh prověřování

(1) V rámci prověřování je policejní orgán oprávněn zejména

a) vyslýchat osoby,

b) vyžadovat informace od orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob,

c) vyžadovat odborné vyjádření, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecký posudek,

d) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,

e) provádět ohledání,

f) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114/§e43 provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu,

g) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114/§e43 snímat daktyloskopické otisky a odebírat vzorky pachové stopy, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků trestného činu,

h) vyžadovat za podmínek uvedených v § 116 až 118/§ e36 až e38 vyšetření duševního stavu osoby, která byla nebo má být vyslechnuta,

i) za podmínek stanovených v § 76/§ d23 zadržet podezřelého,

j) za podmínek stanovených v § 78 až 81b/části..hlavě..dílu 5 (zajištění věcí) činit rozhodnutí a opatření uvedená v těchto ustanoveních,

k) používat operativně pátrací prostředky uvedené v § 158b až § 158e,

l) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení.

(2) Provádí-li úkony podle odstavce 1 jiný policejní orgán než útvar Policie České republiky, vyrozumí o předmětu šetření neprodleně útvar Policie České republiky, který by jinak byl příslušný k řízení; tato povinnost se nevztahuje na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Vznikne-li mezi útvarem Policie České republiky a jiným policejním orgánem spor o příslušnost, předloží věc k posouzení příslušnému státnímu zástupci, který příslušnost určí závazným stanoviskem.

(3) Je-li při prověřování zjištěno, že k řízení je příslušná Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejní orgán ji o předmětu šetření neprodleně vyrozumí a věc jí předá. Do doby, než Generální inspekce bezpečnostních sborů věc převezme, je policejní orgán oprávněn provádět pouze neodkladné a neopakovatelné úkony. Vznikne-li mezi policejním orgánem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů spor o příslušnost, policejní orgán věc předloží k posouzení příslušnému státnímu zástupci, který příslušnost určí závazným stanoviskem.

Žádný komentář

Napsat komentář