§ o1 Stížnost a její účinek

(1) Opravným prostředkem proti usnesení je stížnost.

(2) Stížnost má odkladný účinek, jen pokud to trestněprocesní zákon výslovně stanoví.