OBSAH TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO

Jedná se pouze o pracovní verzi paragrafového znění, která byla podkladem pro jednání Komise pro nový trestní řád, které se uskutečnilo 8. dubna 2019.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

HLAVA I Obecná ustanovení o trestním řízení

Díl 1 Obecné zásady
§ 1 Zásada zákonnosti Žádný komentář
§ 2 Presumpce neviny 1 komentáře
§ 3 Zásada přiměřenosti a zdrženlivosti Žádný komentář
§ 4 Zásada materiální pravdy Žádný komentář
§ 5 Rychlé projednání věci Žádný komentář
§ 6 Zásada oficiality Žádný komentář
§ 7 Zásada vyhledávací Žádný komentář
§ 8 Kontradiktornost řízení Žádný komentář
§ 9 Zákaz opakovaného trestního stíhání 1 komentáře
Díl 2 Společná ustanovení
§ 9a Zákaz zneužití práva Žádný komentář
§ 10 Výkladová ustanovení 1 komentáře
§ 11 Jednací jazyk, tlumočení a překlady Žádný komentář
Díl 3 Účast veřejnosti na trestním řízení a zveřejňování a poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných
§ 12 Neveřejnost přípravného řízení Žádný komentář
§ 13 Veřejnost řízení před soudem 1 komentáře
§ 14 Zveřejňování informací orgány činnými v trestním řízení Žádný komentář
§ 15 Zákaz dalšího poskytování informací Žádný komentář
§ 16 Zákaz zveřejňování informací o poškozeném Žádný komentář
§ 17 Další omezení zveřejňování informací Žádný komentář
§ 18 Výjimky ze zákazu zveřejnění Žádný komentář

HLAVA II Subjekty a strany

Díl 1 Výkladové ustanovení
§ 19 (c1) Strana Žádný komentář
Díl 2 Soud
§ 20 (c2) Výkon trestního soudnictví Žádný komentář
§ 21 (c3) Obsazení soudu Žádný komentář
§ 22 (c4) Věcná příslušnost okresního soudu Žádný komentář
§ 23 (c5) Věcná příslušnost krajského soudu Žádný komentář
§ 24 (c6) Místní příslušnost Žádný komentář
§ 25 (c7) Příslušnost několika soudů Žádný komentář
§ 26 (c8) Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení Žádný komentář
§ 27 (c9) Společné řízení Žádný komentář
§ 28 (c10) Obsazení soudu a jeho příslušnost pro společné řízení Žádný komentář
§ 29 (c11) Vyloučení a spojení věci Žádný komentář
§ 30 (c12) Rozhodnutí o příslušnosti soudu Žádný komentář
§ 31 (c13) Odnětí a přikázání věci Žádný komentář
Díl 3 Státní zástupce
§ 32 (c14) Obecné ustanovení Žádný komentář
§ 33 (c15) Příslušnost k výkonu dozoru Žádný komentář
§ 34 (c15a) Zvláštní příslušnost k výkonu dozoru Žádný komentář
§ 35 (c15b) Zvláštní příslušnost k výkonu dozoru u vybraných trestných činů Žádný komentář
§ 36 (c15d) Společné ustanovení k příslušnosti k výkonu dozoru Žádný komentář
§ 37 (c15e) Příslušnost k vyšetřování konanému státním zástupcem Žádný komentář
§ 38 (c15f) Zvláštní příslušnost v řízení před soudem Žádný komentář
§ 39 (c15g) Důsledky nedodržení místní příslušnosti Žádný komentář
Díl 4 Policejní orgán
§ 40 (c16) Obecné ustanovení Žádný komentář
§ 41 (c17) Příslušnost policejního orgánu Žádný komentář
Díl 5 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
§ 42 (c18) Žádný komentář
§ 43 (c19) Žádný komentář
§ 44 (c20) Žádný komentář
Díl 6 Pomocné osoby
§ 45 (c21) Zapisovatel Žádný komentář
§ 46 (c22) Vyšší soudní úředník a vyšší úředník státního zastupitelství Žádný komentář
§ 47 (c23) Asistent soudce a asistent státního zástupce Žádný komentář
§ 48 (c24) Probační úředník Žádný komentář
§ 49 (c25 a c26) Tlumočník Žádný komentář
§ 50 (c26a) Odborný konzultant Žádný komentář
Díl 7 Obviněný
§ 51 (c27) Výkladové ustanovení Žádný komentář
§ 52 (c28) Práva obviněného Žádný komentář
§ 53 (c29) Obhajoba bezplatná nebo za sníženou odměnu Žádný komentář
§ 54 (c30) Opatrovník obviněného Žádný komentář
§ 54a Podpůrce obviněného Žádný komentář
Díl 8 Obhájce
§ 55 (c31) Výkladové ustanovení Žádný komentář
§ 56 (c32) Nutná obhajoba Žádný komentář
§ 57 (c33) Žádný komentář
§ 58 (c34) Žádný komentář
§ 59 (c35) Zvolený obhájce Žádný komentář
§ 60 (c37) Žádný komentář
§ 61 (c38) Ustanovený obhájce Žádný komentář
§ 62 (c39) Žádný komentář
§ 63 (c40) Žádný komentář
§ 64 (c41) Žádný komentář
§ 65 (c42) Povinnosti a práva obhájce Žádný komentář
Díl 9 Zúčastněná osoba
§ 66 (c43) Žádný komentář
§ 66a Opatrovník zúčastněné osoby Žádný komentář
Díl 10 Poškozený
§ 67 (c44) Obecné ustanovení Žádný komentář
§ 68 (c45) Práva poškozeného Žádný komentář
§ 69 (c46) Poškozený s majetkovým nárokem vůči obviněnému Žádný komentář
Díl 11 Zástupci a podpůrce zúčastněné osoby a poškozeného
§ 70 (c47) Zmocněnec Žádný komentář
§ 71 (c48) Práva zmocněnce Žádný komentář
§ 72 (c49) Právní pomoc poskytnutá poškozenému bezplatně nebo za sníženou odměnu Žádný komentář
§ 73 (c50) Společný zmocněnec mimořádně vysokého počtu poškozených Žádný komentář
§ 74 (c51) Zákonný zástupce a opatrovník Žádný komentář
§ 74a Podpůrce Žádný komentář

ČÁST ...PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ A POSTUP PŘED JEHO ZAHÁJENÍM

HLAVA I Postup před zahájením přípravného řízení

§ x0 Žádný komentář
§ x00 Žádný komentář

HLAVA II Společná ustanovení pro přípravné řízení

§ x1 Výkladové ustanovení Žádný komentář
§ x2 Povinnost stíhat všechny trestné činny Žádný komentář
§ x3 Dozor státního zástupce Žádný komentář
§ x4 Přezkoumání postupu policejního orgánu Žádný komentář
§x5 Žádný komentář

HLAVA III Prověřování

§ x6 Zahájení prověřování Žádný komentář
§ x10 Neodkladný a neopakovatelný úkon Žádný komentář
§ x8 Záznam Žádný komentář
§ x9 Výslech osoby Žádný komentář
§ x7 Průběh prověřování Žádný komentář
§ x11 Lhůta pro skončení prověřování Žádný komentář
§ x12 Odložení nebo jiné vyřízení věci Žádný komentář
§ x13 Dočasné odložení trestního stíhání Žádný komentář
§ x14 Dočasné odložení trestního stíhání v korupčních trestních věcech Žádný komentář
§ x15 Rozhodnutí o nestíhání Žádný komentář
§ x16 Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování Žádný komentář

HLAVA IV Vyšetřování a rozhodnutí ve vyšetřování

Díl 1 Vyšetřování
§ x17 Zahájení trestního stíhání Žádný komentář
§ x18 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného Žádný komentář
§ x19 Postup při vyšetřování Žádný komentář
§ x20 Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování Žádný komentář
§ x21 Lhůta pro skončení vyšetřování Žádný komentář
§ x22 Skončení vyšetřování Žádný komentář
§ x17a Přezkoumání sdělení obvinění Žádný komentář
Díl 2 Rozhodnutí ve vyšetřování
§ x24 Postoupení věci jinému orgánu Žádný komentář
§ x25 Zastavení trestního stíhání Žádný komentář
§ x26 Přerušení trestního stíhání Žádný komentář

HLAVA V Mimořádná kasační oprávnění

§ x27 Žádný komentář
§ x28 Žádný komentář

HLAVA VI Dohoda o vině a trestu

§ x29 Podmínky a postup při sjednání dohody o vině a trestu Žádný komentář
§ x30 Návrh na schválení dohody o vině a trestu Žádný komentář

HLAVA VII Obžaloba

§ x31 Podmínky pro podání obžaloby Žádný komentář
§ x32 Náležitosti obžaloby Žádný komentář
§ x33 Návrh na uložení ochranného opatření Žádný komentář
§ x34 Vyrozumění o podání obžaloby Žádný komentář
§ x35 Spolupracující obviněný Žádný komentář

HLAVA VIII Zkrácené přípravné řízení

§ x36 Podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení Žádný komentář
§ x37 Vyšetřování Žádný komentář
§ x38 Náležitosti obžaloby a postup v řízení se zadrženým obviněným Žádný komentář

ČÁST ... ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

HLAVA I Obecná ustanovení

§ y1b Zpětvzetí obžaloby Žádný komentář
§ y1 Zastupování obžaloby v řízení před soudem Žádný komentář
§ y2 Řízení hlavního líčení a zasedání Žádný komentář
§ y3 Námitky Žádný komentář
§ y4 Součinnost Žádný komentář
§ y5 Provedení důkazu mimo hlavní líčení nebo zasedání Žádný komentář
HLAVA I Obecná ustanovení Žádný komentář
§ y0 Zásada ústnosti a bezprostřednosti Žádný komentář
§ y1a Výkladové ustanovení Žádný komentář
§ y1aa Úkony směřující k rozhodnutí věci Žádný komentář
§ y5a Spolupracující obviněný Žádný komentář

HLAVA II Obžaloba

Díl 1 Doručení obžaloby a s tím související úkony
§ y6 Doručení obžaloby Žádný komentář
§ y7 Právo obviněného vyjádřit se k obžalobě Žádný komentář
§ 7ya Návrhy na provedení dalších důkazů Žádný komentář
Díl 2 Přezkoumání obžaloby
§ y8 Hlediska přezkoumání obžaloby Žádný komentář
§ y9 Postup při přezkoumání obžaloby Žádný komentář
§ y10 Rozhodnutí Žádný komentář
§ y11 Vrácení věci k došetření a jiné právní posouzení skutku Žádný komentář
§ y12 Nové přezkoumání obžaloby Žádný komentář
§ y13 Rozhodnutí o vazbě Žádný komentář

HLAVA III Hlavní líčení

Díl 1 Příprava hlavního líčení
§ y14 Náhradní soudce Žádný komentář
§ y15 Nařízení hlavního líčení Žádný komentář
§ y16 Přeložení nebo zrušení hlavního líčení Žádný komentář
§ y17 Místo konání hlavního líčení Žádný komentář
Díl 2 Výjimky z veřejnosti hlavního líčení
§ y18 Vyloučení veřenosti Žádný komentář
§ y19 Omezení účasti veřejnosti Žádný komentář
Díl 3 Přítomnost osob u hlavního líčení a výjimky z ní
§ y20 Přítomnost osob u hlavního líčení a možnost jeho konání v nepřítomnosti obviněného Žádný komentář
§ y21 Vykázání osoby Žádný komentář
§ y22 Zjištění přítomnosti osob Žádný komentář
§ y20a Omezení účasti jiných stran na hlavním líčení Žádný komentář
Díl 4 Počátek hlavního líčení
§ y23 Přednesení obžaloby Žádný komentář
§ y24 Zjištění ve vztahu k poškozenému Žádný komentář
§ y25 Zjištění stanoviska obviněného k obžalobě Žádný komentář
Díl 5 Prohlášení obviněného významná pro dokazování
§ y26 Dohoda o vině a trestu Žádný komentář
§ y27 Prohlášení viny Žádný komentář
§ y28 Nesporné skutečnosti Žádný komentář
Díl 6 Dokazování
Díl 7 Závěr hlavního líčení
§ y42 Závěrečné řeči Žádný komentář
§ y43 Právo posledního slova Žádný komentář
Díl 8 Odročení a pokračování v hlavním líčení
§ y45 Odročení hlavního líčení Žádný komentář
§ y46 Pokračování v hlavním líčení Žádný komentář
Díl 9 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
§ y47 Podklad pro rozhodnutí Žádný komentář
§ y48 Vrácení věci státnímu zástupci Žádný komentář
§ y49 Předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti Žádný komentář
§ y50 Postoupení věci Žádný komentář
§ y51 Zastavení trestního stíhání Žádný komentář
§ y52 Podmíněné zastavení trestního stíhání a schválení narovnání Žádný komentář
§ y53 Přerušení trestního stíhání Žádný komentář
§ y54 Rozsudek Žádný komentář
§ y55 Odsuzující rozsudek Žádný komentář
§ y56 Zprošťující rozsudek Žádný komentář
§ y57 Uložení ochranného opatření Žádný komentář
§ y58 Přiznání majetkového nároku poškozenému Žádný komentář
§ y59 Odkázání poškozeného s majetkovým nárokem na jiné řízení Žádný komentář
Díl 10 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení
§ y60 Žádný komentář

HLAVA IV Veřejné zasedání

§ y71 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y75 Rozhodnutí Žádný komentář
§ y78 Veřejné zasedání o zabrání věci nebo části majetku neznámé osobě nebo osobě neznámého pobytu Žádný komentář
HLAVA III Veřejné zasedání Žádný komentář
§ y61 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y62 Příprava veřejného zasedání Žádný komentář
§ y63 Přítomnost při veřejném zasedání Žádný komentář
§ y64 Průběh veřejného zasedání Žádný komentář
§ y66 Použití ustanovení o hlavním líčení Žádný komentář
§ y67 Veřejné zasedání o uložení ochranného opatření Žádný komentář

HLAVA V Vazební zasedání

HLAVA IV Vazební zasedání Žádný komentář
§ y68 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y69 Příprava vazebního zasedání Žádný komentář
§ y70 Přítomnost osob při vazebním zasedání Žádný komentář
§ y71 Průběh vazebního zasedání Žádný komentář

HLAVA VI Neveřejné zasedání

§ y72 Příprava veřejného zasedání Žádný komentář
§ y73 Přítomnost při veřejném zasedání Žádný komentář
§ y74 Průběh veřejného zasedání Žádný komentář
§ y76 Použití ustanovení o hlavním líčení Žádný komentář
§ y77 Veřejné zasedání o uložení ochranného opatření Žádný komentář
§ y79 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y80 Příprava vazebního zasedání Žádný komentář
§ y81 Přítomnost osob při vazebním zasedání Žádný komentář
§ y82 Průběh vazebního zasedání Žádný komentář
§ y83 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y84 Průběh neveřejného zasedání Žádný komentář
HLAVA V Neveřejné zasedání Žádný komentář
§ y72 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y73 Průběh neveřejného zasedání Žádný komentář

ČÁST ... ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ

HLAVA I a II Podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání

Žádný komentář

HLAVA III Dohoda o vině a trestu

Díl 1 Sjednání dohody v přípravném řízení a podání návrhu na její schválení
§ f1 Podmínky a postup při sjednání dohody o vině a trestu Žádný komentář
§ f2 Návrh na schválení dohody o vině a trestu Žádný komentář
Díl 2 Doručení a přezkoumání návrhu na schválení dohody o vině a trestu
§ f2a Doručení návrhu Žádný komentář
§ f3 Hlediska přezkoumání návrhu Žádný komentář
§ f4 Rozhodnutí Žádný komentář
Díl 3 Řízení o schválení dohody o vině a trestu
§ f5 Průběh veřejného zasedání Žádný komentář
§ f6 Rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu Žádný komentář
§ f7 Vrácení věci do přípravného řízení Žádný komentář

HLAVA IV Trestní příkaz

§ f8 Podmínky pro vydání trestního příkazu Žádný komentář
§ f9 Náležitosti trestního příkazu Žádný komentář
§ f10 Sankce ukládané trestním příkazem Žádný komentář
§ f11 Doručení trestního příkazu Žádný komentář
§ f12 Zpětvzetí obžalovy Žádný komentář
§ f13 Účinky vydání trestního příkazu Žádný komentář
§ f14 Odpor proti trestnímu příkazu Žádný komentář
§ f15 Právní moc a vykonatelnost trestního příkazu Žádný komentář
§ f16 Oprava zřejmých neprávností Žádný komentář

HLAVA V Řízení proti zadrženému obviněnému

§ f17 Postup v přípravném řízení Žádný komentář
§ f18 Řízení před soudem Žádný komentář
§ f19 Vzdání se práva na odpor Žádný komentář

HLAVA VI A VII

Žádný komentář