§ e7 Protokolace výpovědi obviněného

(1) Výpověď obviněného se do protokolu zapíše zpravidla podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova.

(2) Nejde-li o protokol o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání, musí být protokol po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení, nebo není-li to možné anebo požádá-li o to, musí mu být přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souladu s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba obviněného poučit.

(3) Protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno vyslýchanému před podpisem přečíst nebo k přečtení předložit v přítomnosti nezúčastněné osoby. Má-li vyslýchaný proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané nezúčastněné osoby a výsledek projednání zaznamenat do protokolu.

5 komentáře
  1. Odstavec tři mluví o zapisovateli, ale v trestním řádě není vysvětlen pojen, kdo je zapisovatel. Může být zapisovatelem např. policista? V praxi je problematické, aby při výslechu obviněného byla nezúčastněná osoba, kde je má policejní orgán brát a jak zajistit, aby byla u každého výslechu obviněného? Policie jako taková, žádné zapisovatele nemá, např. jako soud z tohoto důvodu by musela být nezúčastněná osoba při každém výslechu, což je v praxi neproveditelné. A jaká je logičnost tohoto ustanovení?

Napsat komentář