§ e7 Protokolace výpovědi obviněného

(1) Výpověď obviněného se do protokolu zapíše zpravidla podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a pokud možno doslova.

(2) Nejde-li o protokol o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání, musí být protokol po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení, nebo není-li to možné anebo požádá-li o to, musí mu být přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souladu s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba obviněného poučit.

(3) Protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno vyslýchanému před podpisem přečíst nebo k přečtení předložit v přítomnosti nezúčastněné osoby. Má-li vyslýchaný proti obsahu protokolu námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané nezúčastněné osoby a výsledek projednání zaznamenat do protokolu.

5 komentáře
  1. Za zásadní nedostatek považuji absenci práva zaručujícího vyslýchané osobně kopii pořízeného protokolu. To je na internetu častým dotazem, současná praxe se liší případ od případu a přidání tohoto bodu by bylo vítaným a chtěným vylepšením zákona, protože policie zdůvodňuje vlastní nevoli vydávat kopie právě nedostatečným zákonem.

    1. Pokud vznikl důvod proč není možno nahlédnout obviněnému do spisu, tak logicky nebude vydán ani protokol, neboť by při rozsáhle konstrukci lži, tímto mohl napomoci k lživému svědectví dalších osob, jež by bylo o to složitější odhalit. Konec konců je zde ještě institut prostudování spisu před koncem vyšetřování.

  2. Odstavec tři mluví o zapisovateli, ale v trestním řádě není vysvětlen pojen, kdo je zapisovatel. Může být zapisovatelem např. policista? V praxi je problematické, aby při výslechu obviněného byla nezúčastněná osoba, kde je má policejní orgán brát a jak zajistit, aby byla u každého výslechu obviněného? Policie jako taková, žádné zapisovatele nemá, např. jako soud z tohoto důvodu by musela být nezúčastněná osoba při každém výslechu, což je v praxi neproveditelné. A jaká je logičnost tohoto ustanovení?

  3. Taktéž je potřeba zvážit, zda musí být nezúčastněná osoba při čtení a podpisu protokolu, pokud je výslechu přítomen obhájce obviněného.

Komentáře jsou uzavřeny.