§ e30 Zpracování znaleckého posudku

(1) Znalci, který je pověřen úkonem, orgán činný v trestním řízení poskytne potřebná vysvětlení ze spisů a vymezí jeho úkoly. Přitom je třeba dbát toho, že znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. Je-li toho k podání posudku třeba, orgán činný v trestním řízení dovolí znalci nahlédnout do spisů nebo mu spisy zapůjčí. Může mu též dovolit, aby byl přítomen při výslechu osob a aby jim kladl otázky vztahující se na předmět znaleckého vyšetřování. V odůvodněných případech orgán činný v trestním řízení znalci umožní, aby se zúčastnil provedení i jiného úkonu trestního řízení, pokud takový úkon má význam pro vypracování znaleckého posudku. Znalec může též navrhnout, aby byly jinými důkazy napřed objasněny okolnosti potřebné k podání znaleckého posudku.

(2) Znalec, který zpracovává znalecký posudek o příčině smrti nebo o zdravotním stavu zemřelé osoby je oprávněn vyžadovat zdravotnickou dokumentaci týkající se takové osoby; v ostatních případech může zdravotnickou dokumentaci vyžadovat za podmínek stanovených jiným zákonem.

(3) Orgán činný v trestním řízení znalci zpravidla uloží, aby posudek vypracoval písemně. Znalecký posudek se doručuje též dotčeným stranám a obhájci, a to na náklady obhajoby.

Žádný komentář

Napsat komentář