§ e18 Výslech poškozeného

(1) Orgán činný v trestním řízení před výslechem poškozeného zjistí jeho totožnost a jeho poměr k obviněnému.

(2) Orgán činný v trestním řízení poučí poškozeného o jeho právech, včetně jeho práva odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též o zákazu výslechu nebo o možnosti požádat o utajení, jakož i o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále poškozeného poučí o významu jeho výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestně právních důsledcích s tím spojených. Je-li jako poškozený vyslýcháno dítě, je třeba je poučit přiměřeně jeho věku.

(3) Jinak se na výslech poškozeného přiměřeně použijí ustanovení o výslechu svědka, včetně ustanovení o svědečném.

Jeden komentář
  1. Ustanovení jako celek nedává smysl. V odst. 2 je povinnost poučit poškozeného o jeho právech včetně práva odepřít výpověď. Toto právo není nijak rozvedeno, ale soudě podle formulace odst. 3 nelze uvažovat o tom, že by právo odepřít výpověď bylo u poškozeného totožné s právem svědka dle § e10. Totéž platí pro § e19

Komentáře jsou uzavřeny.