§ e14 Výslech dítěte

(1) Je-li jako svědek vyslýcháno dítě o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou dětí, která by se zřetelem na předmět výslechu
a stupeň duševního vývoje vyslýchaného dítěte přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.

(2) V dalším řízení má být dítě vyslechnuto znovu jen v nutných případech. V řízení před soudem je možné na podkladě rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním obrazového a zvukového záznamu (nebo zvukového záznamu) pořízeného o výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení (technického zařízení) i bez podmínek uvedených v § y42 až y43/§ 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchané dítě vypovídalo.

(3) Dítěti lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení.

Žádný komentář

Napsat komentář