§ e14 Výslech dítěte

(1) Je-li jako svědek vyslýcháno dítě o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou dětí, která by se zřetelem na předmět výslechu
a stupeň duševního vývoje vyslýchaného dítěte přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.

(2) V dalším řízení má být dítě vyslechnuto znovu jen v nutných případech. V řízení před soudem je možné na podkladě rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu nebo přehráním obrazového a zvukového záznamu (nebo zvukového záznamu) pořízeného o výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení (technického zařízení) i bez podmínek uvedených v § y42 až y43/§ 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle potřeby vyslechne k správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl výslech prováděn, jakož i k způsobu, jímž vyslýchané dítě vypovídalo.

(3) Dítěti lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení.

3 komentáře
 1. Komentář k větě: „Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče.“
  Z občanského zákoníku vyplývá, že rodič má jako zákonný zástupce právo a povinnost zastupovat dítě, chránit ho a pečovat o jeho vývoj apod. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.
  Podle Listiny základních práv a svobod mohou být práva rodičů omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
  V trestním řádu by mělo být výslovně zakotveno právo rodiče být přítomen u výslechu dítěte, aby mohla být zajištěna ochrana dítěte ze strany rodiče (např. před návodnými otázkami, nátlakem, příliš dlouhým výslechem apod.). Samozřejmě s výjimkou, kdy rodič je v konfliktu zájmů a je podezřelý z protiprávního jednání na dítěti. Jinak není důvod jakkoliv přítomnost rodiče a takové omezování v praxi neoprávněně zasahuje do rodičovské odpovědnosti, kterou může omezit jen soud. Orgán sociálně-právní ochrany dětí v praxi neposkytuje dostatečnou ochranu dítěti a není výjimkou, že sociální pracovnice nabádá dítě, aby se přiznalo, nebo nijak nezasáhne proti porušování práv dítěte ze strany policistů apod. Funkci ochrany dítěte tedy nejlépe zastane jeho rodič nebo jím zvolený advokát.
  Ze znění trestního řádu by mělo jednoznačně vyplývat, že orgán činný v trestním řízení nejenže může přibrat rodiče, může-li to přispět ke správnému provedení výslechu, ale též by v něm mělo být výslovně uvedeno, že rodiče se přiberou vždy, když o to požádají, pokud tomu nebrání závažné důvody spočívající v podezření z protiprávního jednání rodičů na dítěti.
  Ze systematického výkladu všech právních předpisů to ostatně vyplývá již teď. Tedy to, že možnost přibrat rodiče k výslechu dítěte v trestním řádu nijak neomezuje jejich právo na své přítomnosti trvat na základě výkonu rodičovských práv, které může omezit jen soud, nikoliv orgán činný v trestním řízení. Vzhledem k nedostatečnému právnímu povědomí řady příslušníků policie ohledně rodičovských práv je ale na místě, aby to bylo výslovně uvedeno i v trestním řádu.
  Navrhuji tedy změnu ustanovení takto:
  „Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Rodiče musí být přibráni, pokud o to požádají; o této možnosti musí být informováni. Pokud přítomnosti rodiče není v zájmu dítěte, zejména z důvodu podezření, že se rodič dopustil na dítěti protiprávního jednání, a rodič na své přítomnosti trvá, rozhodne o výslechu bez přítomnosti tohoto rodiče soud.“

 2. Též by se měla zakotvit povinnost takový výslech nahrávat. Jinak se nezajistí ochrana před nátlakem, o němž hovoří kolegyně Candigliota.

Komentáře jsou uzavřeny.