§ e1 Dokazování a důkaz

(1) Dokazování je postup orgánů činných v trestním řízení za zákonem vymezené součinnosti stran, jehož účelem je zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Těžiště dokazování je v hlavním líčení před soudem, kde je třeba objasnit všechny skutečnosti, které mají význam pro posouzení skutku a rozsahu viny obviněného.

(2) Důkazem může být vše, co může přispět k objasnění věci, není-li to vyloučeno pro nezákonnost nebo nepřípustnost důkazu. Důkazem je zejména výpověď obviněného a svědka, konfrontace a rekognice, znalecký posudek, věc důležitá pro trestní řízení, včetně listiny, ohledání, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě.

7 komentáře
 1. Mělo by být přímo v trestním zákoníku zakotveno, že jako důkaz je přípustná nahrávka hovoru (telefon, diktafon apod.) i bez souhlasu druhé strany. Odkazuji na judikáty Nejvyššího soudu, který tyto důkazy prohlásil za platné.

  1. Je skutečně vhodné to stanovit takto paušálně? Taková úprava by mohla motivovat lidi k nezákonnému sledování, a to i v situacích, kdy je to naprosto nežádoucí a nepřiměřené.

   1. Dle mého názoru by v trestním řádu mělo být jasně specifikováno (vyjmenováno), co je a co není zákonný důkaz. Aby se předešlo různým spekulacím a dohadům. Ohledně možného zneužívání, uvádím, že máme dostatečnou oporu v Občanském i trestním zákoně ( § 180 – Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 184 – Pomluva a jiné.)

 2. Důkaz = poznatek, nějaká informace. Důkazem proto není výslech, nebo snad ohledání. Pokud by tomu tak bylo, jakým důkazem by tak tyto procesní úkony byly? Usvědčujícími? Vyviňujícími? Přímými? Nepřímými? Pokud má být přijat nový kodex, neměl by alespoň v základní terminologii být správný?

  1. Taky myslím, že zavedení pojmů důkazního pramene, důkazního prostředku a důkazu by bylo vhodné. Otázkou je, jestli by následně byly tyto pojmy důsledně používány i v praxi.

   1. Z vlastní zkušenosti je mi známo, že v současné době tato terminologie není rozeznávána a nevěřím, že by do budoucna byla.. spíš bych si představil procesní kodex koncipován odlišně a moderně, když text čtu, tak nevidím žádnou podstatnou inovaci…

Komentáře jsou uzavřeny.