§ e1 Dokazování a důkaz

(1) Dokazování je postup orgánů činných v trestním řízení za zákonem vymezené součinnosti stran, jehož účelem je zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Těžiště dokazování je v hlavním líčení před soudem, kde je třeba objasnit všechny skutečnosti, které mají význam pro posouzení skutku a rozsahu viny obviněného.

(2) Důkazem může být vše, co může přispět k objasnění věci, není-li to vyloučeno pro nezákonnost nebo nepřípustnost důkazu. Důkazem je zejména výpověď obviněného a svědka, konfrontace a rekognice, znalecký posudek, věc důležitá pro trestní řízení, včetně listiny, ohledání, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě.

Žádný komentář

Napsat komentář