§ f17

Postup v přípravném řízení

(1) Pokud si zadržený obviněný, který není propuštěn ze zadržení, ale má být předán podle odstavce 2 soudu, ve stanovené lhůtě nezvolí obhájce pro účely řízení před soudem, je třeba mu obhájce ustanovit již v přípravném řízení, je-li to možné. O tom je třeba obviněného poučit a poskytnout mu plnou možnost uplatnění jeho práv.

(2) Státní zástupce spolu s obžalobou nebo návrhem na schválení dohody o vině a trestu předá soudu i zadrženého obviněného, a to nejpozději do 48 hodin od jeho zadržení; jinak, nepropustí-li jej ze zadržení, podá soudu návrh na rozhodnutí o vazbě.

§ f18

Řízení před soudem

(1) Konalo-li se ve věci zkrácené přípravné řízení a soudu byl s doručením obžaloby nebo s návrhem na schválení dohody o vině a trestu předán zadržený obviněný, předseda senátu doručí zadrženému obviněnému obžalobu nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu, § y7 a y7a se nepoužijí. Pokud si obviněný dosud nezvolil obhájce, ani mu nebyl ustanoven, předseda senátu obviněnému umožní, aby si jej zvolil ve stanovené lhůtě, a pokud tak neučiní, obhájce mu ustanoví.

(2) Po přezkoumání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu předseda senátu vyslechne zadrženého obviněného k okolnostem zadržení a důvodům vazby a v případě, že je předán s obžalobou, též ke skutečnostem uvedeným v § y7; o vazbě musí rozhodnout do 24 hodin od předání soudu. O době konání výslechu předseda senátu vhodným způsobem vyrozumí státního zástupce a obhájce obviněného, je-li dosažitelný ve lhůtě uvedené ve větě první.

(3) Pokud předseda senátu neučiní některé z rozhodnutí uvedených v § y10 nebo nevydá trestní příkaz, doručí obviněnému předvolání k hlavnímu líčení, které se může se souhlasem obviněného konat ihned. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo zabrání části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, předseda senátu doručí opis obžaloby též zúčastněné osobě. Koná-li se hlavní líčení ihned, předseda senátu o jeho konání vhodným způsobem vyrozumí státního zástupce, opatrovníka obžalovaného a jeho obhájce; zúčastněnou osobu a poškozeného s majetkovým nárokem nebo jejich zmocněnce vhodným způsobem vyrozumí, jsou-li dosažitelní. Ustanovení § y15 odst. 1 a 2 se v takovém případě nepoužijí.

(3) Pokud předseda senátu neučiní některé z rozhodnutí uvedených v § f4 nebo nevydá trestní příkaz, doručí obviněnému předvolání k veřejnému zasedání, které se může se souhlasem obviněného konat ihned. Koná-li se veřejné zasedání ihned, předseda senátu o jeho konání vhodným způsobem vyrozumí státního zástupce, opatrovníka obviněného a jeho obhájce; poškozeného nebo jeho zmocněnce vhodným způsobem vyrozumí, jsou-li dosažitelní. Ustanovení § y62 odst. 2 se v takovém případě nepoužije.