§ f8

Podmínky pro vydání trestního příkazu

(1) Samosoudce[TLM1]  může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz v řízení o přečinu, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.                                               

(2) Trestní příkaz nelze vydat, jestliže jde o řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena.

§ f9

Náležitosti trestního příkazu

Trestní příkaz obsahuje

a) označení soudu, který trestní příkaz vydal,

b) den a místo vydání trestního příkazu,

c) označení obviněného,

d) výrok o vině a uloženém trestu a o ochranném opatření, pokud bylo uloženo,

e) výrok o majetkovém nároku poškozeného, jestliže byl řádně uplatněn,

f) poučení o právu podat odpor, včetně upozornění, že v případě, kdy obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení.                                        

§ f10

Sankce ukládané trestním příkazem[TLM2] 

(1) Trestním příkazem lze uložit

a) trest odnětí svobody do 1 roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,

b) trest domácího vězení do 1 roku,

c) trest obecně prospěšných prací,

d) peněžitý trest,

e) trest propadnutí věci,

f) trest zákazu činnosti do 5 let,

g) trest zákazu pobytu do 5 let,

h) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do 5 let,

i) trest vyhoštění do 5 let,

j) ochranné léčení ambulantní.

 (2) Trest domácího vězení a trest obecně prospěšných prací může samosoudce trestním příkazem uložit pouze po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu; v případě trestu obecně prospěšných prací jsou součástí zprávy i zjištění o zdravotní způsobilosti obviněného. Samosoudce při zvažování uložení těchto druhů trestů k zprávě probačního úředníka přihlédne.

(3) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat 1 rok[TLM3] .

(4) Trestním příkazem může být uložen i souhrnný a společný trest a může jím být upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem nebo upuštěno od uložení souhrnného trestu, a to i když byl předchozí trest uložen rozsudkem.

§ f11

Doručení trestního příkazu

(1) Trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému, který uplatnil majetkový nárok. Obviněnému se doručuje do vlastních rukou. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu. Má-li poškozený zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, doručí se trestní příkaz jen zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo zmocněnci.

(2) Doručí-li předseda senátu ve lhůtě uvedené v § y6 trestní příkaz spolu s obžalobou, vyrozumění obviněného podle § y7 a výzvu k návrhům na provedení dalších důkazů podle § y7a učiní až s předvoláním k hlavnímu líčení nebo vyrozumění o něm.

§ f12

Zpětvzetí obžaloby

Byl-li vydán trestní příkaz, může státní zástupce vzít obžalobu zpět do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob, která má právo podat proti trestnímu příkazu odpor; zpětvzetím obžaloby se trestní příkaz ruší.

§ f13

Účinky vydání trestního příkazu

Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému, a to i tehdy, byl-li v mezidobí zrušen.

§ f14

Odpor proti trestnímu příkazu

(1) Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce mohou podat proti trestnímu příkazu odpor.

(2) Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do 15 dnů od jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako obviněnému. Jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později. Na navrácení lhůty se obdobně použije ustanovení § 61 stávajícího tr.ř.

(3) Po doručení trestního příkazu se oprávněná osoba může práva na podání odporu výslovně vzdát. Obviněný může prohlásit, že si nepřeje, aby v jeho prospěch podaly odpor osoby se samostatnými obhajovacími právy[TLM4] ; takové prohlášení může být učiněno nejpozději do doby, než je odpor podaný některou z takových osob doručen soudu.

(4) Pokud byl podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce zpravidla nařídí ve věci hlavní líčení; při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu ani druhem ochranného opatření obsaženými v trestním příkazu.

(5) Samosoudce odpor odmítne, pokud byl podán opožděně, osobou neoprávněnou, osobou, která se práva na podání odporu výslovně vzdala nebo osobou se samostatnými obhajovacími právy, ačkoli obviněný učinil prohlášení podle odstavce 3. Proti takovému rozhodnutí je přípustná stížnost.

(6) Je-li obviněný stíhán pro trestný čin uvedený v § x18 odst. 1/163 odst. 1, může poškozený vzít souhlas s trestním stíháním zpět až do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob uvedených v odstavci 1. Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší a samosoudce trestní stíhání zastaví.

§ f15

Právní moc a vykonatelnost trestního příkazu

Trestní příkaz je pravomocný a vykonatelný, pokud proti němu nebyl ve lhůtě podán oprávněnou osobou odpor nebo se osoby oprávněné podat odpor tohoto práva výslovně vzdaly.

§ f16

Oprava zřejmých nesprávností

(1) Samosoudce opraví zvláštním usnesením kdykoli i bez návrhu písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti v trestním příkazu.

(2) Opis usnesení o opravě se doručí všem osobám, kterým byl doručen trestní příkaz. Proti rozhodnutí o opravě je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(3) Po právní moci usnesení o opravě se oprava provede jak ve vyhotovení trestního příkazu, tak i v opisech, které se od osob, jimž byly doručeny, vyžádají za tím účelem zpět.

(4) Jestliže se oprava podstatně dotkla obsahu některého z výroků uvedených v trestním příkazu, běží státnímu zástupci a osobě opraveným výrokem přímo dotčené lhůta k podání odporu od doručení opisu usnesení o opravě, a byla-li proti usnesení o opravě podána stížnost, od doručení rozhodnutí o stížnosti. O tom je třeba osobu výrokem přímo dotčenou poučit.


 [TLM1]Rozumí se u OS i KS, viz subjekty, § c3

 [TLM2]

Upravit odchylky pro PO v TOPO

 [TLM3]Dle aktuální novely, která upravuje přeměnu místo náhradního trestu, bude po jejím schválení aktualizováno

 [TLM4]Bude vymezeno ve výkladových ustanoveních, jde o osoby uvedené v § 247 odst. 2 stávajícího trestního řádu, které tak nemohou učinit i proti jeho vůli