§ f05

Obecné ustanovení

(1) Práva poškozeného pro účely schválení narovnání nepříslušejí tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení.

(2) Nebylo-li narovnání samosoudcem nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno poté, co obviněný učinil prohlášení podle § f06 odst. 1, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nelze k tomuto prohlášení v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.

(3) Ustanovení § f00 odst. 1 a § f04 se použijí přiměřeně.

§ f06

Podmínky pro schválení narovnání

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání, jestliže obviněný

a) prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a

b) nahradil, případně jinak odčinil, poškozenému škodu nebo újmu způsobenou přečinem nebo učinil jiné potřebné úkony k její náhradě, anebo nahradil alespoň 30% způsobené škody nebo újmy a zbytek se zavázal nahradit v dohodnuté době ve splátkách,

c) vydal bezdůvodné obohacení nebo učinil jiné potřebné úkony k jeho vydání, nebo vydal alespoň 30% bezdůvodného obohacení a zbytek se zavázal vydat v dohodnuté době ve splátkách,

a takový způsob vyřízení věci lze vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho poměrům považovat za dostačující.

 (2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o schválení narovnání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v odstavci 1 a složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zákona o obětech trestných činů, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, přičemž takový způsob vyřízení věci lze vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho poměrům považovat za dostačující.

(3) Obviněný a poškozený mohou vzít souhlas se schválením narovnání zpět do doby, než o něm rozhodne samosoudce soudu prvního stupně.

§ f07

Rozhodnutí o schválení narovnání[TLM1] 

(1) Rozhodnutí o schválení narovnání musí obsahovat popis skutku, jehož se narovnání týká, a jeho právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výši nahrazené nebo jinak odčiněné škody nebo újmy, nebo škody nebo újmy, k jejíž náhradě nebo jinému odčinění byly provedeny potřebné úkony, rozsah bezdůvodného obohacení, který byl vydán nebo k jehož vydání byly provedeny potřebné úkony, výši a splatnost splátek, v nichž má být nahrazena zbylá výše škody nebo újmy, anebo v nichž má být vydán zbytek bezdůvodného obohacení, a výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká.

(2) Rozhodnutí o schválení narovnání obsahující závazek podle § f06 odst. 2 musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a lhůtu, ve které má být tato částka složena na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství.

 (3) Proti rozhodnutí o schválení narovnání může obviněný podat stížnost, která má odkladný účinek. Rozhodne-li o schválení narovnání samosoudce, má toto právo též státní zástupce. Poškozený může proti tomuto rozhodnutí podat stížnost jen v případě, že rozhodnutí není v souladu s dohodou o narovnání, kterou uzavřel s obviněným.


 [TLM1] Výrok týkající se poškozeného bude exekučním titulem

 f06užije obdobně. m trestního stíhání.e samosoudce a v přípravném xekučním titulem

xx– upraví se v o.s.ř. a exekučním řádu