§ f00

Součinnost probačního úředníka

(1) Má-li orgán činný v trestním řízení s ohledem na okolnosti případu za to, že by bylo vhodné věc vyřídit podmíněným zastavením trestního stíhání, může pověřit Probační a mediační službu provedením úkonů mediace za tímto účelem, včetně projednání podmínek tohoto způsobu vyřízení věci a určení druhu a místa obecně prospěšné činnosti pro případ převzetí tohoto závazku obviněným.

(2) Pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání probační úředník informuje obviněného, státního zástupce nebo soud na jeho žádost o možnostech výkonu obecně prospěšných činností v obvodu okresního soudu, kde obviněný bydlí.

§ f0

Podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný

a) se k činu doznal,

b) nahradil nebo jinak odčinil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě nebo jiném odčinění uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,

c) vydal bezdůvodné obohacení, pokud je činem získal, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,

a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

(2) Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v odstavci 1 a

a) zaváže se, že se po celou zkušební dobu nebo po její část zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu,

b) zaváže se, že vykoná během zkušební doby bezplatně ve volném čase obecně prospěšnou činnost v rozsahu nejvýše 150 hodin[TLM1]  za podmínek dohodnutých s probačním úředníkem, nebo

c) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zákona o obětech trestných činů, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu[K2] ,

a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

(3) Obviněný může vzít souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání zpět do doby, než samosoudce soudu prvního stupně rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání.

§ f01

Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání

 (1) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na 6 měsíců až 2 roky, v případě rozhodnutí podle § f0 odst. 2 na 6 měsíců až 5 let; zkušební doba počíná běžet právní mocí tohoto rozhodnutí.

 (2)Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o náhradě škody nebo o jiném jejím odčinění anebo o vydání bezdůvodného obohacení, se v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby v dohodnutém rozsahu škodu v průběhu zkušební doby nahradil nebo jinak odčinil anebo aby v této době vydal bezdůvodné obohacení[TLM3] .

(3)Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání obsahující závazek podle § f0 odst. 2 písm. a) musí obsahovat též určení činnosti, které se obviněný zavazuje zdržet, a dobu trvání závazku zdržet se určité činnosti. Jestliže se obviněný zaváže zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích a o tom, že právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění.

 (4) Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání obsahující závazek podle § f0 odst. 2 písm. b) musí obsahovat též rozsah obecně prospěšné činnosti, k jejímuž vykonání se obviněný zavázal. Obviněný musí být poučen o tom, že je povinen tuto činnost vykonat v průběhu zkušební doby za podmínek dohodnutých s  probačním úředníkem a že je povinen se dostavit na výzvu probačního úředníka v jím stanoveném termínu na středisko Probační a mediační služby k projednání podmínek výkonu obecně prospěšné činnosti a spolupracovat s probačním úředníkem při výkonu kontroly nad dodržováním tohoto závazku, jakož
i o důsledcích nesplnění těchto povinností.

(5) Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání obsahující závazek podle § f0 odst. 2 písm. c) musí obsahovat též výši peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

(6) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.Samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce může též stanovit nad obviněným dohled; na výkon dohledu se použijí obdobně ustanovení § 49 až 51 trestního zákoníku. Jde-li o obviněného ve věku blízkém věku mladistvých, může samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností, též některé z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže za obdobného použití podmínek stanovených pro mladistvé.

(7) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může obviněný a poškozený podat stížnost, která má odkladný účinek. Rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání samosoudce, má toto právo též státní zástupce.

§ f01a

Zápočet doby

(1) Do doby, po kterou se obviněnýzavázal zdržet se určité činnosti podle § f0 odst. 2 písm. a), se započítává doba, po kterou mu bylo před právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání oprávnění k činnosti, která je předmětem závazku, v souvislosti s přečinem odňato podle jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost vykonávat.

(2) O započtení doby podle odstavce 1 rozhodne samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce ihned po právní moci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání; v rozhodnutí uvede předpokládané datum ukončení doby trvání závazku zdržet se určité činnosti. Proti tomuto rozhodnutí může obviněný podat stížnost. Rozhodne-li o započtení doby samosoudce, má toto právo též státní zástupce.

§ f01b

Výkon dohledu

 (1) Jestliže samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání za současného stanovení dohledu, probační úředník nemůže při výkonu dohledu obviněnému ukládat jiné povinnosti, než které vyplývají ze zákona nebo o jejichž uložení rozhodl samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce.

(2) Považuje-li to samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce za vhodné, požádá o spolupůsobení orgány veřejné správy, spolky a další orgány, instituce a osoby.

(3) Na výkon dohledu se jinak přiměřeně použije § 350k[TLM4] .

§ f01c

Kontrola plnění přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření

Jestliže samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání za současného uložení přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření, použijí se na postup při výkonu kontroly přiměřeně § 329 a 350l stávajícího tr.ř[TLM5] .

§ f01d

Plnění závazku vykonat obecně prospěšnou činnost

(1) Jestliže samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání za současného přijetí závazku podle § f0 odst. 2 písm. b), zašle opis pravomocného rozhodnutí středisku Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém obviněný bydlí.

(2) Obviněný je povinen dostavit se na výzvu probačního úředníka v jím stanoveném termínu na středisko Probační a mediační služby k projednání podmínek výkonu obecně prospěšné činnosti.

(3) Po projednání podmínek výkonu obecně prospěšné činnosti probační úředník stanoví se souhlasem obviněného druh a místo výkonu obecně prospěšné činnosti, poskytovatele obecně prospěšné činnosti a den zahájení výkonu této činnosti. Probační úředník obviněného poučí o povinnosti nastoupit v dohodnutý den k výkonu obecně prospěšné činnosti ke stanovenému poskytovateli a upozorní jej na následky nesplnění této povinnosti.

(4) Při stanovení druhu a místa výkonu obecně prospěšné činnosti, jejího poskytovatele a dne zahájení výkonu této činnosti vychází probační úředník z možností výkonu obecně prospěšných činností v obvodu okresního soudu, ve kterém obviněný bydlí, a přihlíží ke zdravotnímu stavu obviněného a k tomu, aby vykonával obecně prospěšnou činnost co nejblíže místu jeho bydliště; přitom postupuje v součinnosti s poskytovatelem,
u něhož bude obecně prospěšná činnost vykonávána, a pokud má být činnost vykonána mimo obvod okresního soudu, ve kterém obviněný bydlí, též v součinnosti se střediskem Probační a mediační služby v obvodu soudu, ve kterém má být obecně prospěšná činnost vykonávána.

(4) O stanoveném druhu a místě výkonu obecně prospěšné činnosti a o dni zahájení jejího výkonu probační úředník neprodleně vyrozumí samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Nesouhlasí-li obviněný se stanoveným druhem nebo místem výkonu obecně prospěšné činnosti nebo s tím, aby ji vykonával u stanoveného poskytovatele, probační úředník tuto skutečnost oznámí samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci; obviněného upozorní na důsledky s tím spojené. Samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce po posouzení důvodů, pro které obviněný odmítl udělit souhlas, postupuje přiměřeně podle § f02 odst. 1 nebo § f03 odst. 2.

(5) Na změnu druhu nebo místa výkonu obecně prospěšné činnosti anebo poskytovatele se přiměřeně použijí odstavce 1 až 4.

(6) Probační úředník postupuje při výkonu kontroly obecně prospěšné činnosti přiměřeně podle § 337 stávajícího tr. ř[TLM6] .

§ f01e

Plnění závazku zdržet se určité činnosti[TLM7] 

 (1) Jestliže se obviněný zavázal zdržet se po celou zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání nebo po její část řízení motorových vozidel nebo jestliže je podmíněně zastaveno trestní stíhání pro trestné činy těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku), ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního zákoníku) nebo pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku), pokud byly spáchány v souvislosti s řízením motorového vozidla, samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce zašle bezodkladně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu obviněného a nemá-li obviněný trvalý pobyt na území České republiky, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v sídle soudu nebo státního zastupitelství, opis pravomocného rozhodnutí o

a) podmíněném zastavení trestního stíhání; zavázal-li se obviněný zdržet se během zkušební doby řízení motorových vozidel, připojí se i informace o předpokládaném datu ukončení doby trvání tohoto závazku, nepřichází-li v úvahu postup podle § f01a,

b) započtení doby podle § f01a,

b) tom, že závazek zdržet se po celou zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání nebo po její část řízení motorových vozidel nebo jeho zbytek nebude dále vykonáván,

c) ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti,

d) přijetí prodloužení závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel nebo o přijetí takového nového závazku, nebo

e) neosvědčení se ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání.

§ f01f

Rozhodnutí o zrušení přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření anebo dohledu

(1) Jestliže obviněný vede ve zkušební době řádný život a plněním svých povinností prokázal polepšení, může samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného zrušit uložené přiměřené omezení, přiměřenou povinnost nebo výchovné opatření, pokud lze očekávat, že povede řádný život i bez nich, anebo může zrušit stanovený dohled, pokud již není zapotřebí zvýšeně sledovat a kontrolovat jeho chování. Takové rozhodnutí může samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce učinit po uplynutí jedné třetiny zkušební doby; nejdříve však po 6 měsících jejího trvání. Stanovená zkušební doba zůstává rozhodnutím podle věty první nedotčena.

(2) Obviněný může podat návrh na zrušení uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření, jejichž kontrolou byla pověřena Probační a mediační služba, anebo návrh na zrušení uloženého dohledu, jen pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního úředníka. Není-li stanovisko k návrhu připojeno, samosoudce
a v přípravném řízení státní zástupce o takovém návrhu nerozhoduje a vrátí jej obviněnému s poučením o nutnosti takové stanovisko k němu připojit. Byl-li návrh obviněného zamítnut, může jej opakovat až po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí; to neplatí, byl-li zamítnut pouze z důvodu, že doposud neuplynula lhůta stanovená v odstavci 1.

 (4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může obviněný podat stížnost, která má odkladný účinek. Učiní-li takové rozhodnutí samosoudce, má toto právo též státní zástupce.

§ f02

Rozhodnutí o upuštění od plnění závazku nebo o jeho změně

(1) Samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce může rozhodnout o upuštění od plnění závazku nebo jeho zbytku uvedeného v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o jeho změně nebo nahrazení jiným závazkem, dohledem, přiměřenou povinností, přiměřeným opatřením, výchovným opatřením, anebo o prodloužení zkušební doby, jestliže obviněný není schopen splnit v celém rozsahu nebo včas závazek, k jehož plnění se zavázal, v důsledku značné změny okolností nebo z jiného vážného důvodu. Tímto rozhodnutím není dotčena povinnost obviněného nahradit nebo jinak odčinit způsobenou škodu nebo vydat bezdůvodné obohacení v rozsahu uvedeném v dohodě s poškozeným.

(2) Po uplynutí poloviny doby, po kterou se obviněný zavázal zdržet se určité činnosti podle § f0 odst. 2 písm. a), může samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného rozhodnout, že bude upuštěno od plnění zbytku závazku, pokud obviněný v době trvání tohoto závazku prokázal způsobem svého života, že jeho dalšího plnění není třeba. Při rozhodování samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce zohlední, zda se obviněný úspěšně podrobil vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství zaměřeného na činnost, na kterou se vztahoval jeho závazek podle § f0 odst. 2 písm. a).

 (3) Současně s rozhodnutím podle odstavce 1 nebo 2 může samosoudce
a v přípravném řízení státní zástupce prodloužit zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání až o 2 roky, přičemž celková délka zkušební doby nesmí překročit 5 let.

(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 může obviněný podat stížnost. Učiní-li takové rozhodnutí samosoudce, má toto právo též státní zástupce; stížnost státního zástupce má odkladný účinek.

§ f03

Rozhodnutí činěná v souvislosti s rozhodováním o osvědčení obviněného

 (1) Jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil všechny uložené povinnosti a vyhověl i dalším uloženým omezením, rozhodne samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu, že se osvědčil.

(2) Nejsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1, rozhodne samosoudce
a v přípravném řízení státní zástupce, a to případně i během zkušební doby, že se neosvědčil a že se v trestním stíhání pokračuje. Výjimečně může samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti a

a) stanovit nad obviněným dosud neuložený dohled,

b) prodloužit zkušební dobu až o 2 roky, přičemž celková délka zkušební doby nesmí překročit 5 let,

c) stanovit obviněnému dosud neuložené přiměřené omezení nebo přiměřenou povinnost směřující k tomu, aby vedl řádný život,

d) stanovit obviněnému dosud neuložené výchovné opatření směřující k tomu, aby vedl řádný život, je-li ve věku blízkém věku mladistvých,  

e) přijmout závazek nebo prodloužení závazku obviněného zdržet se určité činnosti podle § f0 odst. 2 písm. a),

f) přijmout závazek obviněného vykonat obecně prospěšnou činnost podle § f0 odst. 2 písm. b), pokud se obviněný k tomu dosud nezavázal, nebo

g) přijmout závazek obviněného složit na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství stanovenou peněžitou částku určenou státu na pomoc obětem trestné činnost.

(3) Rozhodnutím podle odstavce 2 není dotčena povinnost obviněného nahradit nebo jinak odčinit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení, nebo plnit přiměřené omezení, přiměřenou povinnosti nebo výchovné opatření, které bylo uloženo v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se obviněný zavázal.

(4) Jestliže do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2, aniž na tom měl obviněný vinu, má se za to, že se osvědčil.

(5) Právní mocí rozhodnutí o tom, že obviněný se osvědčil, nebo uplynutím lhůty uvedené v odstavci 4 nastávají účinky zastavení trestního stíhání.

(6) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 může obviněný podat stížnost, která má v případě rozhodnutí podle odstavce 2 odkladný účinek. Učiní-li takové rozhodnutí samosoudce, má právo podat stížnost též státní zástupce; stížnost proti rozhodnutí podle odstavce 1 má odkladný účinek.

§ f04

Vrácení složené peněžité částky

 Jestliže obviněný složil peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc určenou obětem trestné činnosti a samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce nerozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání anebo trestní stíhání obviněného, v němž se pokračovalo, protože obviněný nesplnil podmínky pro zastavení trestního stíhání, neskončilo vyslovením jeho viny, samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce zajistí, aby mu byla složená peněžitá částka vrácena, pokud ji nezajistí pro jiný účel.


 [TLM1]Pro mladistvé upravit v nižším rozsahu.

 [K2]bude započteno do PT

 [TLM3]V doprovodné novele o. s.ř. a exekučního řádu bude upraveno, že tento výrok bude exekučním titulem

 [TLM4]Ve znění aktuální novely

 [TLM5]Ve znění aktuální novely

 [TLM6]Ve znění aktuální novely

 [TLM7]V TZ bude upraven zápočet do zákazu činnosti:

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se započítává též doba, po kterou před právní mocí rozsudku nemohl pachatel vykonávat tuto činnost, která je předmětem zákazu, protože se k tomu zavázal pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání.

Dále bude upraven zápočet závazku vykonat obecně prospěšnou činnost do trestu OPP v rozsahu, v jakém byla činnost vykonána.