§ y61

Obecné ustanovení

 Ve veřejném zasedání rozhoduje soud v případech, ve kterých to trestněprocesní zákon výslovně stanoví nebo ve kterých to považuje předseda senátu z důležitého důvodu za potřebné.

§ y62

Příprava veřejného zasedání

(1) Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání osoby, jejichž osobní účast na něm je nutná. Má-li zúčastněná osoba opatrovníka, předvolání zúčastněné osoby k veřejnému zasedání vhodným způsobem uveřejní. O veřejném zasedání vyrozumí státního zástupce, jakož i osobu, která svým návrhem dala k veřejnému zasedání podnět, a osobu, která může být přímo dotčena rozhodnutím, jestliže tyto osoby nebyly k veřejnému zasedání předvolány; vyrozumí též obhájce, popřípadě zmocněnce a zákonného zástupce nebo opatrovníka těchto osob. K předvolání nebo vyrozumění připojí opis návrhu, kterým byl k veřejnému zasedání dán podnět.

(2) Den veřejného zasedání stanoví předseda senátu tak, aby osobě, která k veřejnému zasedání dala svým návrhem podnět, osobě, která může být přímo dotčena rozhodnutím, obhájci nebo zmocněnci těchto osob, jakož i státnímu zástupci zbývala od doručení předvolání k veřejnému zasedání nebo od vyrozumění o něm alespoň pětidenní lhůta k přípravě. Zkrácení této lhůty je možné jen se souhlasem toho, v jehož zájmu je lhůta stanovena. U ostatních osob, které se k veřejnému zasedání předvolávají nebo se o něm vyrozumívají, je třeba zachovat zpravidla třídenní lhůtu.

§ y63

Přítomnost při veřejném zasedání

(1) Veřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu a protokolujícího úředníka nebo zapisovatele, nestanoví-li trestněprocesní zákon jinak.

(2) Nevyplývá-li z trestněprocesního zákona něco jiného, není účast státního zástupce, obviněného a obhájce na veřejném zasedání nutná.

(3) Má-li zúčastněná osoba opatrovníka, veřejné zasedání se provede i v nepřítomnosti zúčastněné osoby, a to bez ohledu na to, zda se o něm dozvěděla.

§ y64

Průběh veřejného zasedání

(1) Po zahájení veřejného zasedání podá předseda senátu na podkladě spisu zprávu o stavu věci zaměřenou na otázky, které je třeba ve veřejném zasedání řešit. Poté osoba, která dala svým návrhem k veřejnému zasedání podnět, návrh přednese; není-li přítomna, přednese její návrh předseda senátu. Osoba, která může být přímo dotčena rozhodnutím, jakož i státní zástupce se k návrhu vyjádří, nejsou-li sami navrhovateli.

 (2) Je-li ve veřejném zasedání prováděno dokazování, použijí se přiměřeně ustanovení o dokazování v hlavním líčení. Omezení použitelnosti protokolu o výslechu a znaleckého posudku uvedené v § y32 a § y36 se nepoužije.

(3) Po provedení dokazování udělí předseda senátu slovo k závěrečným řečem. Je-li osobou, která může být přímo dotčena rozhodnutím, obviněný, má právo mluvit poslední.

§ y66

Použití ustanovení o hlavním líčení

Na veřejnost, zjištění přítomnosti osob, počátek veřejného zasedání, jeho přeložení, odročení a pokračování v něm se použijí přiměřeně ustanovení o hlavním líčení.

§ y67

Veřejné zasedání o uložení ochranného opatření

(1) Nejde-li o případ, kdy si soud rozhodnutí o ochranném opatření vyhradil do veřejného zasedání, může je uložit ve veřejném zasedání jen tehdy, navrhne-li to státní zástupce.

 (2) Proti rozhodnutí o ochranném opatření je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.