§ x6

Zahájení prověřování

(1) Policejní orgán provádí úkony podle tohoto zákona za účelem objasnění
a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

(2) Policejní orgán informuje bez zbytečného odkladu státního zástupce o tom, že provedl první úkon trestního řízení a v jaké trestní věci.

§ x7

Průběh prověřování

(1) V rámci prověřování je policejní orgán oprávněn zejména

a) vyslýchat osoby,

b) zjišťovat za podmínek uvedených v § e25 a § e26 pravost rukopisu a shodu jiných charakteristických znaků podezřelého a jiné osoby, která byla nebo má být vyslechnuta,

c) vyžadovat informace od orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob,

d) vyžadovat odborné vyjádření, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecký posudek,

e) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,

f) provádět ohledání,

g) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 starého tr.ř./§ e44 provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu,

h) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 starého tr.ř./§ e44 snímat daktyloskopické otisky a odebírat vzorky pachové stopy, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků trestného činu,

i) vyžadovat za podmínek uvedených v § 116 až 118 starého tr.ř./§ e38 až e40 vyšetření duševního stavu osoby, která byla nebo má být vyslechnuta,

j) za podmínek stanovených v § 76 starého tr.ř./§ d23 zadržet podezřelého,

k) za podmínek stanovených v § 78 až 81b starého tr.ř./části..hlavě VI dílu 3 (zajištění věcí) činit rozhodnutí a opatření uvedená v těchto ustanoveních,

l) používat operativně pátrací prostředky uvedené v § 158b až § 158e starého tr.ř./ části..hlavě II,

m) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté starého tr.ř./části..hlavě VI provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle trestněprocesního zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení.

(2) Provádí-li úkony podle odstavce 1 jiný policejní orgán než útvar Policie České republiky, vyrozumí o předmětu šetření neprodleně útvar Policie České republiky, který by jinak byl příslušný k řízení; tato povinnost se nevztahuje na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Vznikne-li mezi útvarem Policie České republiky a jiným policejním orgánem spor o příslušnost, předloží věc k posouzení příslušnému státnímu zástupci, který příslušnost určí závazným stanoviskem.

(3) Je-li při prověřování zjištěno, že k řízení je příslušná Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejní orgán ji o předmětu šetření neprodleně vyrozumí a věc jí předá. Do doby, než Generální inspekce bezpečnostních sborů věc převezme, je policejní orgán oprávněn provádět pouze neodkladné a neopakovatelné úkony. Vznikne-li mezi policejním orgánem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů spor o příslušnost, policejní orgán věc předloží k posouzení příslušnému státnímu zástupci, který příslušnost určí závazným stanoviskem.

§ x8

Záznam

Policejní orgán sepíše záznam o vlastních zjištěních. Záznam slouží zejména jako podklad k úvaze, které prameny důkazu a důkazní prostředky mají být vyhledány nebo provedeny. Záznam svým obsahem nesmí nahrazovat výslech osoby a nelze jej sepsat o úkonu, o kterém se pořizuje protokol. V řízení před soudem nelze záznam použít za účelem získání důkazu.

§ x9

Výslech osoby

(1) Při výslechu má osoba právo na právní pomoc advokáta. O výslechu dítěte je třeba předem vyrozumět jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka a orgán sociálně-právní ochrany; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo orgánu sociálně-právní ochrany nelze zajistit.

(2) Při výslechu osoby se postupuje obdobně podle ustanovení tohoto zákona upravujících výslech svědka. Má-li být takto vyslechnut podezřelý, není povinen vypovídat, ale cokoliv řekne, může mu být v řízení před soudem za podmínek stanovených trestněprocesním zákonem předestřeno; o tom je třeba jej před zahájením výslechu poučit.

(3) Je-li vyslýchána jiná osoba než podezřelý, použijí se obdobně ustanovení tohoto zákona o opatřeních na ochranu svědka.

(4) Ten, kdo se dostaví na předvolání k výslechu osoby, nejde-li o podezřelého, má nárok na cestovní náhrady podle zákoníku práce a na náhradu prokázaného ušlého výdělku za stejných podmínek jako svědek.

§ x10

Neodkladný a neopakovatelný úkon

 (1) Státní zástupce může při prověřování trestného činu požádat soudce pro přípravné řízení o účast při provádění neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, má-li za to, že výsledek provedení tohoto úkonu může být rozhodujícím důkazem pro posouzení viny pachatele a jedná-li se o úkon, kterého by se po zahájení trestního stíhání mohl účastnit obviněný. Soudce pro přípravné řízení je povinen takové žádosti vyhovět. Během účasti na takovém úkonu může vznášet námitky nezákonnosti jeho provádění.

(2) Za stejných podmínek jako v odstavci 1 může státní zástupce požádat soudce pro přípravné řízení o ustanovení advokáta za účelem účasti na neodkladném nebo neopakovatelném úkonu. Ustanovený advokát při úkonu hájí zájmy podezřelého v rozsahu, v jakém je to možné, může klást otázky a vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu. Pro účely ustanovení advokáta soud vede abecedně uspořádaný pořadník advokátů, kteří souhlasí s ustanovením pro tento účel u tohoto soudu a mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. Nelze-li ustanovit advokáta z tohoto pořadníku, ustanoví soud advokáta z pořadníku advokátů vedeného jiným okresním soudem; přitom zohlední blízkost sídla jiného soudu a svého sídla. Jinak se přiměřeně použije § 62 (39 starého tr.ř.).

(3) O neodkladném nebo neopakovatelném úkonu se, je-li to možné, pořizuje zvukový a obrazový záznam nebo alespoň zvukový záznam podle § 55a odst. 1. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný považován.

§ x11

Lhůta pro skončení prověřování

(1) Policejní orgán je povinen skončit prověřování

a) do 1 měsíce od zahájení prověřování, jde-li o přečin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

b) do 3 měsíců od zahájení prověřování, jde-li o zločin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu,

c) do 6 měsíců od zahájení prověřování, jde-li o trestný čin, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni krajskému soudu.

(2) Neskončí-li policejní orgán prověřování ve lhůtě uvedené v odstavci 1, předloží státnímu zástupci zprávu o stavu prověřování, ve které uvede, které úkony již byly v rámci prověřování provedeny a s jakým výsledkem ve vztahu k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, pro který se prověřování vede, jaké úkony je třeba ještě provést, zdůvodní, proč nebylo možné plánované úkony provést ve lhůtách uvedených v odstavci 1 a předloží odůvodněný návrh na prodloužení lhůty ke skončení prověřování. Státní zástupce může návrhu vyhovět, nebo může pokynem policejnímu orgánu změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, anebo stanovit odlišnou lhůtu ke skončení prověřování. Obdobně se postupuje při každém dalším neskončení prověřování v prodloužené lhůtě k jeho skončení.

§ x12

Odložení nebo jiné vyřízení věci

(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu nebo jde-li o podezření z trestného činu, ale s ohledem na nízkou společenskou škodlivost trestného činu nelze uplatňovat trestní odpovědnost, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. O odložení věci v řízení o trestném činu, kterým byla nebo měla být způsobena smrt,
a o trestném činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku) rozhodne státní zástupce usnesením[TLM1] . Jiným vyřízením věci může být zejména

a) odevzdání věci orgánu příslušnému k řízení o přestupcích, nebo

b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému, disciplinárnímu nebo kárnému projednání.

(2) Při postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se jinému orgánu předají také listiny, data uchovávaná v elektronické podobě a věci, které mohou být důležité pro řízení vedené tímto orgánem, zejména mohou sloužit k dokazování nebo být předmětem propadnutí nebo zabrání v takovém řízení.

(3) Státní zástupce nebo policejní orgán před zahájením trestního stíhání odloží věc, je-li trestní stíhání nepřípustné.

(4) Státní zástupce může věc před zahájením trestního stíhání usnesením odložit, pokud je dán některý z důvodů uvedených v § x25 odst. 2.

(5) Státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží též tehdy, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Pominou-li důvody odložení, v trestním řízení se pokračuje.

(6) Orgán, který věc odložil, o tom vyrozumí oznamovatele, pokud o to podle § x00 odst. 3 požádal, a poškozeného. Policejní orgán bez zbytečného odkladu vyrozumí o odložení věci též státního zástupce.

(7) Usnesení o odložení věci podle odstavců 1 a 4 musí být doručeno poškozenému, pokud je znám, který proti němu může podat stížnost, která má odkladný účinek.

§ x13

Dočasné odložení trestního stíhání

(1) Pokud je to třeba k objasnění trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo jiného úmyslného trestného činu anebo ke zjištění jejich pachatelů nebo účastníků, může policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního stíhání na nezbytnou dobu, nejdéle však o 2 měsíce. Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání dočasně odloženo, může státní zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty uvedené ve větě první nejdéle o další 2 měsíce, a to i opakovaně.

(2) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, kdy je tato osoba dočasně vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení nebo je-li její trestní stíhání pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu dočasně nepřípustné.

(3) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce vrchního státního zastupitelství, evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, který podal návrh na použití agenta, dočasně odloží zahájení trestního stíhání osoby též v případě, kdy tato osoba působí jako agent[TLM2] .

(4) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání též v případě, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno. Po vydání opatření o dočasném odložení trestního stíhání podle věty první dá policejní orgán podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.          

(5) O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyrozumí státního zástupce.

(6) Pominou-li důvody pro dočasné odložení trestního stíhání, policejní orgán trestní stíhání neprodleně zahájí.

§ x14

Dočasné odložení trestního stíhání v korupčních trestních věcech

(1) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odloží trestní stíhání podezřelého z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 nebo 3 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního zákoníku nebo nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku, pokud podezřelý poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový nebo jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, oznámil státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnosti, které jsou mu známy o trestné činnosti toho, kdo o tento úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a zavázal se podat v přípravném řízení i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech.

 (2) Trestní stíhání dočasně odložit nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) trestního zákoníku nebo úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. d) trestního zákoníku, jde-li o úřední osobu zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má rozhodující vliv cizí stát.

§ x15

Rozhodnutí o nestíhání

(1) Nezjistí-li se dodatečně skutečnosti, které vylučují dočasné odložení trestního stíhání a splnil-li podezřelý své závazky podle § x14 odst. 1, státní zástupce rozhodne, že nebude stíhán, jinak rozhodne, že podezřelý nesplnil podmínky podle § x14 odst. 1. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(2) Rozhodnout o nestíhání podezřelého lze až po pravomocném skončení trestního stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný prospěch podezřelého požádala, pokud uplynula lhůta k podání dovolání nebo bylo o podaném dovolání rozhodnuto a pokud uplynula lhůta k podání ústavní stížnosti nebo bylo o podané ústavní stížnosti rozhodnuto, nebo po pravomocném odložení nebo jiném vyřízení věci, nelze-li zahájit trestní stíhání osoby, která o úplatek, majetkový nebo jiný prospěch podezřelého požádala.

(3) Usnesení o nestíhání podezřelého doručí státní zástupce bezodkladně po právní moci Nejvyššímu státnímu zastupitelství; to neplatí, jde-li o usnesení vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem.

(4) Po právní moci rozhodnutí o nesplnění podmínek podle § x14 odst. 1 policejní orgán neprodleně zahájí trestní stíhání.

§ x16

Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování

(1) Jestliže prověřování prováděl jiný policejní orgán, než který je uveden v § c17 odst. 1, a zjištěné skutečnosti odůvodňují zahájení trestního stíhání, tento policejní orgán bez odkladu předloží věc orgánu příslušnému konat vyšetřování.

(2) Jestliže se policejní orgán uvedený v § c17 odst. 1, kterému byla věc předána jiným orgánem, nepovažuje za příslušného, předloží spis neprodleně se svým stanoviskem státnímu zástupci, který určí příslušnost závazným stanoviskem; jinak pokračuje v řízení.

(3) Policejní orgán, který není příslušný k vyšetřování, provede potřebné neodkladné nebo neopakovatelné úkony a zahájí trestní stíhání, pokud nelze dosáhnout toho, aby tyto úkony provedl příslušný orgán, a nejpozději do 3 dnů od jejich provedení předá věc tomuto orgánu, který pokračuje v řízení.

§ x16a

Vyrozumění podezřelého

Orgán, který věc odložil podle § x12 nebo který v dané trestní věci zahájil trestní stíhání vůči jiné osobě, vyrozumí osobu, kterou vyslechl v postavení podezřelého, nebo vůči které byl proveden úkon v prověřování z důvodu podezření ze spáchání trestného činu a kterou podle trestněprocesního zákona informoval o provedení takového úkonu, že dále není podezřelá ze spáchání trestného činu.


 [TLM1]Pouze při zvolení varianty uvedené v § x28

 [TLM2]Aktuální novela