§ x1

Výkladové ustanovení

 (1) Přípravné řízení je úsek trestního řízení sestávající z prověřování a vyšetřování.

(2) Prověřování je úsek přípravného řízení od provedení prvního úkonu trestního řízení do zahájení trestního stíhání nebo do nabytí právní moci rozhodnutí nebo vzniku jiné skutečnosti ukončujících přípravné řízení.

(3) Vyšetřování je úsek přípravného řízení od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby nebo jiného návrhu, na jehož podkladě se koná řízení před soudem, nebo do nabytí právní moci rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení.

(4) Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odklad na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.

(5) Neopakovatelným úkonem je takový úkon, o kterém lze důvodně předpokládat, že jej nebude možné provést před soudem.

§ x2

Povinnost stíhat všechny trestné činy

Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud trestněprocesní zákon, přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

§ x3

Dozor státního zástupce

 (1) V přípravném řízení vedeném o přečinu státní zástupce vykonává dozor
od zahájení trestního stíhání nebo před jeho zahájením od doručení žádosti policejního orgánu o vydání rozhodnutí, udělení souhlasu s úkonem nebo podání návrhu soudci pro přípravné řízení na provedení úkonu, nezačal-li vykonávat dozor sám již dříve z vlastní iniciativy nebo z jiného důvodu, zejména na základě žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu.

(2) V přípravném řízení vedeném o zločinu státní zástupce vykonává dozor
od zahájení prověřování.

(3) Státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení úkonů, kterých je třeba k řádnému vyřízení věci. Státní zástupce je dále oprávněn

  1. vyžadovat od policejního orgánu spisy a další materiály,
  2. vyžadovat od policejního orgánu informaci o jeho postupu a provedených úkonech trestního řízení,
  3. dávat policejnímu orgánu pokyny ohledně postupu v trestním řízení,
  4. provádět prověrku, zda policejní orgán řádně postupuje v trestním řízení,
  5. vrátit věc policejnímu orgánu s pokyny k doplnění,
  6. rušit svými rozhodnutími a opatřeními nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí
    a opatření policejního orgánu, která může nahrazovat vlastními,
  7. přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu, a
  8. odejmout kteroukoli věc policejnímu orgánu a učinit opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu.

(4) Státní zástupce je oprávněn zúčastnit se provádění úkonu policejním orgánem, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé přípravné řízení a vydat kterékoli rozhodnutí; přitom postupuje podle ustanovení trestněprocesního zákona upravujících postup policejního orgánu a proti jeho rozhodnutí je přípustná stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu.

(5) Ve věcech, v nichž celé vyšetřování koná státní zástupce, se dozor nevykonává.

§ x4

Přezkoumání postupu policejního orgánu

Obviněný a poškozený mají právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. Žádost se podává u policejního orgánu, který ji bez zbytečného odkladu předloží státnímu zástupci s vyjádřením k důvodům uvedeným v žádosti; státní zástupce ji vyřídí bez zbytečného odkladu. O výsledku přezkoumání musí být žadatel státním zástupcem vyrozuměn.