§ x0

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

(2) Policejní orgán informuje státního zástupce, který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru v přípravném řízení, o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939.

§ x00

(1) Orgány veřejné moci jsou povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Ustanovení § s1 odst. 2 až 5/§ 8 odst. 4 až 6 starého tr.ř. se použije obdobně.

(2) Trestní oznámení je podání obsahující tvrzení nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

 (3) Trestní oznámení je povinen přijímat státní zástupce i policejní orgán. Přitom jsou povinni oznamovatele poučit o odpovědnosti za uvedení vědomě nepravdivých údajů, a pokud o to oznamovatel požádá, do 1 měsíce od podání trestního oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

            (4) Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl skutek spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se trestní oznámení podává, o pramenech důkazu a důkazních prostředcích a o výši škody nebo povaze nemajetkové újmy způsobené oznámeným činem nebo o výši prospěchu jím získaného. Je-li oznamovatel zároveň poškozeným, musí být dotázán též k tomu, zda v případě, že bude zahájeno trestní řízení, bude uplatňovat svá práva a zda bude žádat, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho majetkovém nároku, nebo zda se těchto práv vzdává. Výslech musí být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.