§ 74 (c51) Zákonný zástupce a opatrovník

(1) Není-li zúčastněná osoba nebo poškozený plně svéprávný nebo jsou-li omezeni ve svéprávnosti, vykonává jejich práva podle trestněprocesního zákona jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.

(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a zákonný zástupce nebo opatrovník nemůže vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li opatrovník ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho ustanovení, je třeba opatrovníka neprodleně ustanovit.

(3) Opatrovníka ustanovuje předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy poškozeného nebo zúčastněné osoby. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též poškozenému nebo zúčastněné osobě. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost.

Žádný komentář

Napsat komentář