§ 73 (c50) Společný zmocněnec mimořádně vysokého počtu poškozených

(1) Je-li počet poškozených mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Jako společného zmocněnce ustanoví předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce advokáta; ustanovení § 62 odst. 2 a 3/ § c39 odst. 2 a 3 se použije obdobně. Náklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 oznámí v řízení před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným s majetkovým nárokem vůči obviněnému; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí orgán, který vede řízení, při prvním úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají. Zároveň je třeba poškozené poučit o jejich právu zvolit si na své náklady jiného zmocněnce a o povinnosti tuto skutečnost neprodleně oznámit předsedovi senátu a v přípravném řízení státnímu zástupci. Jestliže celkový počet zvolených zmocněnců vzroste na více než 6 a poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou ve lhůtě stanovené předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených předseda senátu nebo státní zástupce.

(3) Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které zastupuje. Ve vztahu k poškozenému, který si zvolil jiného zmocněnce, vykonává tato práva do doby, než poškozený tuto skutečnost oznámí předsedovi senátu nebo v přípravném řízení státnímu zástupci.

Žádný komentář

Napsat komentář