§ 72 (c49) Právní pomoc poskytnutá poškozenému bezplatně nebo za sníženou odměnu

(1) Předseda senátu soudu, který koná řízení v prvním stupni, nebo soudce pro přípravné řízení rozhodne na návrh poškozeného, že má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, osvědčí-li poškozený, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním zmocněnce, a jde-li o poškozeného,

a) který je zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech trestných činů,

b) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví,

c) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, nebo

d) který má vůči obviněnému majetkový nárok, není-li vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného obohacení zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné.

(2) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1, včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává poškozený v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce, který k němu připojí své vyjádření, a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává.

(3) V případě, že si poškozený sám zmocněnce nezvolí, předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení ustanoví jako zmocněnce za podmínek uvedených v odstavci 1 po jeho předchozím souhlasu advokáta zapsaného v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů podle místa působnosti a v pořadí, jak v něm následují. Není-li to možné nebo účelné, ustanoví zmocněncem jiného advokáta; ustanovení § 62 odst. 2 a 3/ § c39 odst. 2 a 3 se použije obdobně. Náklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát.

(4) Pominou-li důvody, které vedly k ustanovení zmocněnce poškozeného, nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec poškozeného nadále zastupovat, rozhodne předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení i bez návrhu o zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupovat poškozeného.

(5) Proti usnesení podle odstavců 1, 3 a 4 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Žádný komentář

Napsat komentář