§ 67 (c44) Obecné ustanovení

(1) Poškozeným je ten, komu bylo nebo mělo být skutkem, pro který se řízení vede, ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil nebo měl obohatit.

(2) Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem.

(3) Oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v témže trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

(4) Činit v řízení úkony za poškozeného, který je právnickou osobou, nemůže osoba, která je obviněným v téže věci. Pokud je v průběhu řízení zjištěna tato skutečnost, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce vyzve právnickou osobu, aby určila k provádění úkonů v dalším řízení jinou osobu; k určení takové osoby jí stanoví lhůtu zpravidla v délce 7 dnů. Není-li osoba určena ve stanovené lhůtě, nebo právnická osoba nemá osobu způsobilou činit úkony v řízení, popřípadě právnické osobě nebo jejímu zmocněnci prokazatelně nelze doručovat písemnosti, postupuje se obdobně podle § c50 odst. 3.

(5) Uplatňuje-li práva poškozeného osoba, které zřejmě tato práva nepřísluší, rozhodne orgán činný v trestním řízení, který vede řízení, že ji jako poškozeného do trestního řízení nepřipouští. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(6) Veškeré písemnosti určené poškozenému se doručují na adresu, kterou poškozený uvede. Změní-li poškozený adresu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit soudu nebo orgánu činnému v trestním řízení, který vede řízení. Má-li poškozený zmocněnce nebo jde-li o poškozeného zastoupeného zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, doručuje se pouze jemu; to neplatí, jestliže se poškozenému zasílá výzva, aby něco vykonal osobně.

Žádný komentář

Napsat komentář