§ 65 (c42) Povinnosti a práva obhájce

(1) Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů všech zákonných prostředků a způsobů obhajoby, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.

(2) Obhájce je oprávněn již v přípravném řízení činit za obviněného návrhy, podávat za něj žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů, klást vyslýchaným osobám otázky a zúčastnit se podle ustanovení trestněprocesního zákona vyšetřovacích úkonů. S obviněným, který je zadržen, je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody je oprávněn mluvit bez přítomnosti třetí osoby.

(3) Obhájce je v řízení před soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný.

(4) Je-li svéprávnost obviněného omezena, může obhájce oprávnění uvedená v odstavcích 2 a 3 vykonávat též proti vůli obviněného.

(5) Nebylo-li zmocnění obhájce při jeho zvolení nebo ustanovení vymezeno jinak, zaniká při skončení trestního stíhání. I když zmocnění takto zaniklo, je obhájce oprávněn podat za obžalovaného ještě dovolání a zúčastnit se řízení o dovolání u Nejvyššího soudu a dále podat žádost o milost a o odklad výkonu trestu.

(6) Obhájce má právo ve všech stadiích trestního řízení vyžádat si kopii protokolu o každém úkonu trestního řízení; pořizuje-li se o úkonu zvukový záznam, kopii takového zvukového záznamu. Na odmítnutí takové žádosti se přiměřeně použije § 65 odst. 2 starého tr.ř. Odmítnout žádost mohou orgány činné v trestním řízení také tehdy, není-li to z technických důvodů možné; po odpadnutí překážky jsou povinny žádosti obhájce vyhovět. Náklady s tím spojené je obhájce povinen vůči státu uhradit.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář