§ 60 (c37)

(1) Předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení rozhodne i bez návrhu o vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajování z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 nebo 3/c31 odst. 2 nebo 3, nebo jestliže se obhájce opakovaně nedostaví k úkonům trestního řízení, při nichž je jeho účast nezbytná, ani nezajistí účast svého zástupce, ačkoliv byl řádně a včas o takových úkonech vyrozuměn.

(2) Předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení rozhodne o vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajování též tehdy, jestliže obhájce vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných.

(3) Před rozhodnutím podle odstavců 1 nebo 2 předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení umožní obviněnému a obhájci, aby se k věci vyjádřili, a v rozhodnutí k tomuto vyjádření přihlédne. Rozhodne-li o vyloučení obhájce, umožní zároveň obviněnému, aby si v přiměřené lhůtě zvolil obhájce jiného; jde-li o nutnou obhajobu, postupuje obdobně podle § 61 odst. 1/c38 odst. 1.

(4) Proti usnesení podle odstavců 1 a 2 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář