§ 53 (c29) Obhajoba bezplatná nebo za sníženou odměnu

(1) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby a je-li to třeba k ochraně práv obviněného, předseda senátu nebo na návrh státního zástupce soudce pro přípravné řízení může rozhodnout i bez návrhu obviněného o jeho nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.

(2) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1 jsou oprávněny podat kromě obviněného a jeho obhájce i osoby uvedené v § 59 odst. 1/§ c35 odst. 1. Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1, včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni. Proti usnesení podle odstavce 1 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

(3) Pokud byl pravomocným rozhodnutím obviněnému přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, obhájce se mu neprodleně ustanoví. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody pro rozhodnutí podle odstavce 1, ustanovení zruší předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení. Ustanovení § 61 odst. 2, § 62 odst. 2, § 63 odst. 2 a 4, § 64 a § 65/§ c38 odst. 2, § c39 odst. 2 a 4, § c40 a § c41 (dříve § 38/2, 39/2, 40 a 40a) se použijí obdobně.

Žádný komentář

Napsat komentář